Wijze van effectbeschrijving

De vier varianten zoals toegelicht in paragraaf 6.2.4 zijn beoordeeld op effecten. Voor de beoordeling is ingegaan op de mate van doelbereik en de effecten aan de hand van onderstaande beoordelingskaders.

Mate van doelbereik

In deze paragraaf wordt ingegaan op de mate van doelbereik van de verschillende varianten zoals beschreven in paragraaf 6.2.4.

Rivierkunde

Een sterke dwarsstroming op de rivier kan ongewenste effecten hebben op de scheepvaart.

(Grond)water

De Woelse Waard is een waterrijke uiterwaard, met diverse plassen en een uitlaat vanuit de polder. De Waal is bij de Woelse Waard door de deklaag heen gesneden, waardoor er een goed contact is met het eerste watervoerend pakket.

Natuur

De Woelse Waard bestaat uit graslandpercelen en forse winplassen langs de rivier met opgaande vegetatie.

Landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waarden

Landschap

Woon-, werk en recreatiefunctie

Woon- en werkfunctie

Risico’s

Kabels en leidingen