1. Inleiding

Voor u ligt het ontwerp projectplan Waterwet voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. De Waterwet schrijft voor dat er bij aanleg of wijziging van een waterstaatswerk – in dit geval de dijk inclusief de herinrichting van de uiterwaarden– een Projectplan opgesteld dient te worden. In het Projectplan worden de werkzaamheden en de wijze waarop ze worden uitgevoerd beschreven. Bovendien worden maatregelen omschreven die genomen worden om nadelige gevolgen tijdens de uitvoering te voorkomen.

Paragraaf 1.1 beschrijft waarom de dijk moet worden versterkt, paragraaf 1.2 geeft een toelichting van de ligging en begrenzing van het plangebied. Het hoofdstuk sluit af met een toelichting van de te nemen besluiten.