Bestemmingsplannen

Er is een wijziging van de bestemmingsplannen nodig omdat op sommige locaties de dijk verschuift. Hierdoor komen functies, zoals de weg op de dijk, in de nieuwe situatie buiten het daarvoor bestemde gebied te liggen. Waar nu de weg ligt, komt een andere bestemming.

De bestemmingsplanwijziging is nodig om de nieuwe situatie in beide betrokken gemeenten, Gorinchem en West Betuwe, ruimtelijk mogelijk te maken. In de bestemmingsplanwijziging wordt ook de aanpassing van de leggerzones meegenomen. Ook worden in de uiterwaarden enkele bestemmingen aangepast ten behoeve van de herinrichting.

De bestemmingsplanwijzigingen verlopen formeel via de gemeenten. De bestemmingsplanwijzigingen lopen wat betreft de ter inzagelegging mee in de procedure van het Projectplan Waterwet. Daarbij worden de bestemmingsplannen via de overheidssite Ruimtelijke Plannen gepubliceerd. Het MER (en de daarbij horende achtergrondrapporten) is een bijlage bij de bestemmingsplannen.

Het bestemmingsplan Gorinchem is in te zien via deze link naar Ruimtelijke Plannen. Het bestemmingsplan West Betuwe is in te zien via deze link naar Ruimtelijke Plannen. De Nota van Antwoord is als PDF opgenomen.

De bestemmingsplannen (tekst en kaarten) die via de onderstaande knoppen in te zien zijn, dienen uitsluitend ter informatie. Hierin zijn MER en achtergrondrapporten niet opgenomen.