Bijlagen bij Projectplan Waterwet / MER

 

Bijlagen bij Definitief MER

Bijlagen bij Projectplan Waterwet

Nota van Antwoord

x

x

Nota voorkeursalternatief

x

x

Grondverwervingsplan

 

x

Grondverwervingsplan Grondaankooptekeningen

 

x

Beheer- en onderhoudsplan Woelse Waard

 

x

Beheer- en onderhoudsplan Crobsche Waard

 

x

Beheer- en onderhoudsplan Herwijnense Bovenwaard

 

x

Samenvatting MER

x

 

Concept MER (onderbouwing bij Nota voorkeursalternatief)

x

 

Achtergrondrapport (grond)water

x

x (watercompenstatie) 

Achtergrondrapport rivierkunde

x

x (riviercompensatie)

Achtergrondrapport archeologie

x

 

Achtergrondrapport tijdelijke effecten geluid

x

 

Achtergrondrapport tijdelijke effecten trillingen

x

 

Heritage Impact Assessment voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie

x

 

Oplegnotitie Heritage Impact Assessment voor het Definitief ontwerp

x

 

Passende beoordeling stikstofeffecten dijkversterking GoWa

x

 

Soortenmanagementplan deel I

x

 

Soortenmanagementplan deel II

x

 

Compensatieplan Natuur Netwerk Nederland

x

x NNN-compensatie

Toets Beheerplan Rijkswateren (BPRW)

x

x compensatie ERA (KRW) 

Bodemkwaliteitsonderzoek Crobsche Waard

x

 

Bodemkwaliteitsonderzoek Herwijnense Bovenwaard

x

 

Bodemkwaliteitsonderzoek Woelse Waard 2019

x

 

Memo effecten op luchtkwaliteit

x

 

Aanvulling MER: aanvullende effectbeoordeling natura 2000 soorten

x

 

Aanvulling MER: aanvullende analyse archeologie

x

 

Impact herinrichting Woelse Waard op manoeuvreerbaarheid scheepvaart

x

x

KRW maatregelen Woelse Waard, wijzigingen in het ontwerp

x

x

Factsheets dijkontwerp

x

x

Alle kaartenbijlagen bij het ontwerp Projectplan Waterwet en MER staan in de Kaartatlas (zie bovenste navigatiebalk). Daarnaast zijn de kaarten ook te downloaden via dit overzicht met Kaartenbijlagen.