Welkom op de website met de digitale documenten die horen bij dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Om de dijkversterking mogelijk te maken zijn een projectplan Waterwet, een Milieueffectrapport en twee bestemmingsplannen vastgesteld en zijn diverse vergunningen verleend.

Van vrijdag 26 februari 2021 tot en met donderdag 8 april 2021 hebben belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen tegen het goedkeuringsbesluit van het projectplan Waterwet, de bestemmingsplannen en de overige besluiten (link Bekendmaking).

De ontwerpbesluiten hebben ter inzage gelegen van 28 mei 2020 tot en met 8 juli 2020. In totaal zijn er 135 zienswijzen en adviezen ingediend. Deze zijn betrokken bij het opstellen van de definitieve besluiten. Tevens is advies gevraagd aan de commissie voor de milieueffectrapportage. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen van het ontwerp projectplan Waterwet en overige ontwerpbesluiten. Er zijn ook wijzigingen aangebracht die niet voortkomen uit zienswijzen. Wat er is gewijzigd is in beeld gebracht in de Nota van Antwoord.

Wijzigingen in de documenten zijn weergegeven in een blauw tekstkader of schuin en dik gedrukt gemarkeerd.

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2020 het Projectplan Waterwet Dijkversterking Gorinchem Waardenburg vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 9 februari 2021, mede namens Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, het projectplan Dijkversterking Gorinchem Waardenburg goedgekeurd. Het Goedkeuringsbesluit is bijgevoegd. 

De definitieve documenten vindt u in de balk bovenaan deze pagina. Als u niet het hele rapport wilt lezen kunt u hieronder de belangrijkste vragen over de dijkversterking vinden. Klik op de vragen voor een antwoord.

Komt u er niet uit? Klik dan op deze link voor een instructievideo, of rechtsboven op ‘Help’. Hier vindt u een uitgebreide uitleg over de werking van dit digitale rapport.

In het rapport worden veel ‘vaktermen’ gebruikt. Daarom is er een verklarende woordenlijst opgesteld. Klik hier voor deze woordenlijst.

De meest gestelde vragen

Op naar een veilige en leefbare dijk!

In een rivierdelta is de waterveiligheid nooit af. Na de hoogwaters in 1993 en 1995 zijn projecten uitgevoerd om dijken te versterken en de rivier meer ruimte te geven. Voor de langere termijn zijn deze ingrepen niet voldoende.

De rivierdijken, dus ook de Waaldijk tussen Gorinchem en Waardenburg, moeten voldoen aan een nieuwe wettelijke norm. De dijk is op dit moment gebaseerd op een veiligheidsnorm uit de jaren negentig. In de afgelopen jaren zijn er veel meer bewoners en bedrijven in het gebied achter de dijken gekomen. In januari 2017 is een nieuwe veiligheidsnorm van kracht geworden die recht doet aan de bewoners en de waarden in het gebied. Met de huidige dijk is dit gebied 'onderverzekerd'. Daarom moet de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg (GoWa) worden versterkt. Het gaat om circa 23 kilometer. Aangrenzende dijkvakken worden (indien noodzakelijk) versterkt in het kader van andere dijkversterkingsprojecten.

Om de dijkversterking mogelijk te maken zijn een projectplan Waterwet, Milieueffectrapport, twee bestemmingsplannen en diverse vergunningaanvragen opgesteld. Deze zijn in te zien via de tabbladen bovenin deze pagina.

Door op een van bovenstaande vragen te klikken komt u direct op een betreffend onderdeel in één van deze producten terecht waar u het antwoord vindt.

Om voor ieder stukje van de dijk een passend ontwerp voor de dijkversterking te kunnen maken zijn verschillende alternatieven voor versterking onderzocht. Hiertoe is de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg opgedeeld in 51 dijkvakken die elk min of meer uniform zijn. Daarnaast zijn er vier uiterwaarden, waar compensatie voorzien is, integraal meegenomen in de plannen voor de dijk. Het uiteindelijke ontwerp van de dijk en de uiterwaarden is weergegeven in onderstaande kaart. Met de '+' is het mogelijk om in te zoomen. Via onderstaand icoontje is de legenda te raadplegen: