Wijze van effectbeschrijving1

De zes varianten zoals toegelicht in de vorige paragraaf zijn in dit rapport beoordeeld op effecten. Voor de beoordeling is ingegaan op de mate van doelbereik en de effecten aan de hand van onderstaande beoordelingskaders. Ten aanzien van doelbereik is nog uitgegaan van de opgave zoals deze bepaald is op basis van het VKA. In de kaders is tevens aangegeven op welke wijze de effectbeschrijving heeft plaats gevonden.

Tabel 6.3 Beoordelingskader doelbereik

Tabel 6.4 Beoordelingskader effecten

De effectbeoordeling vindt plaats ten opzichte van de referentiesituatie. Dit betreft de huidige situatie inclusief eventuele autonome ontwikkelingen die plaatsvinden zonder de uitvoering van de herinrichting van de Crobsche Waard. Per aspect is een toelichting gegeven van de referentiesituatie. De effectbeoordeling richt zich in deze fase nog niet op tijdelijke effecten. In het vervolg van de planstudie, bij de nadere effectbeschrijving van de voorkeursvariant wordt hier wel aandacht aan besteed.

Bij de beoordeling is een 9 puntsschaal gehanteerd conform: