Wijze van effectbeschrijving2

De zes varianten zoals toegelicht in de vorige paragraaf zijn in dit rapport beoordeeld op effecten. Voor de beoordeling is ingegaan op de mate van doelbereik en de effecten aan de hand van onderstaande beoordelingskaders. Ten aanzien van doelbereik is nog uitgegaan van de opgave zoals deze bepaald is op basis van het VKA. In de kaders is tevens aangegeven op welke wijze de effectbeschrijving heeft plaats gevonden.