Bijlagen bij Ontgrondingsvergunning Crobsche Waard

Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning

Achtergrondrapport archeologie

Achtergrondrapport rivierkunde

Achtergrondrapport (grond-)water

Addendum Ontgrondingsvergunningaanvraag Crobsche Waard

Beheer en onderhoudsplan Crobsche Waard

BPRW-toets

Inrichtingskaart Crobsche Waard

Memo overzicht stukken bij ontgrondingsvergunningaanvraag Crobsche Waard

MER Dijkversterking GoWa

Ontgrondingstekening Crobsche Waard

Milieuhygiënisch Waterbodemonderzoek Crobsche waard

Overzichtstekening met kadastrale percelen

Passende beoordeling stikstofeffecten

Soortenmanagementplan deel I

Soortenmanagementplan deel II

Memo Taludstabiliteit Crobsche Waard

Projectplan Waterwet

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport, Commissie voor de milieueffectrapportage (via website Commissie voor de milieueffectrapportage)