Bijlagen bij Ontgrondingsvergunning Herwijnense Bovenwaard

Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning

Achtergrondrapport archeologie

Achtergrondrapport rivierkunde

Achtergrondrapport (grond-)water

Addendum Ontgrondingsvergunningaanvraag Herwijnense Bovenwaard

Beheer en onderhoudsplan Herwijnen

BPRW-toets

Ontgrondingstekening Herwijnense Waard

Inrichtingskaart Herwijnense Bovenwaard

Memo overzicht stukken bij Ontgrondingsvergunningaanvraag Herwijnense Bovenwaard

MER Dijkversterking GoWa

Milieuhygiënisch Waterbodemonderzoek Herwijnense Bovenwaard

Overzichtstekening met kadastrale percelen

Passende beoordeling stikstofeffecten

Soortenmanagementplan deel I

Soortenmanagementplan deel II

Projectplan Waterwet

Grondverwervingsplan

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport, Commissie voor de milieueffectrapportage (via website Commissie voor de milieueffectrapportage)