Bijlagen bij Ontgrondingsvergunning Woelse Waard en dijk

Aanvraagformulier ontgronding Woelse Waard

Aanvraagformulier afgraven dijk

MER Dijkversterking GoWa

Nota Voorkeursalternatief Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg

Grondverwervingsplan

Grondverwervingsplan Grondaankooptekeningen

Beheer- en onderhoudsplan Woelse Waard

Samenvatting MER dijkversterking Gorinchem‐Waardenburg

Concept MER (onderbouwing bij Nota voorkeursalternatief)

Achtergrondrapport (grond-)water

Achtergrondrapport rivierkunde

Achtergrondrapport archeologie

Geluidshinder tijdens de realisatie dijkversterking GoWa

Trillingsonderzoek dijkversterking GoWa

Heritage Impact Assessment voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Oplegnotitie Heritage Impact Assessment Nieuwe Hollandse Waterlinie

Passende beoordeling stikstofeffecten

Soortenmanagementplan deel I

Soortenmanagementplan deel II

NNN-compensatieplan

BPRW-toets

Milieuhygiënisch waterbodemonderzoek Woelse Waard

Memo Luchtkwaliteit

Hoogtekaart Woelse Waard

Lijst kadastrale percelen Dijkvakken Zuid-Holland (niet bijgevoegd)

iReport Ontgrondingsvergunning Zuid-Holland, definitieve versie ontvangen d.d. 9 april 2020;

Ontwerp geul Woelse Waard

Ontwerp geul Woelse Waard Dwarsprofielenblad 1

Ontwerp geul Woelse Waard Dwarsprofielenblad 2

Overzichtskaart Woelse Waard

Overzichtskaart dijk Zuid Holland

Eigendomsinformatie Gorinchem P 224, P 225, B 2904, F 552, F 553, F 1006, F 4385, P 199, P 200. (niet bijgevoegd)

Impact herinrichting Woelse Waard op manoeuvreerbaarheid scheepvaart