Vergunning Wet natuurbescherming (Natura 2000)

De uitvoeringswerkzaamheden veroorzaken uitstoot van stikstofverbindingen en dit leidt tot stikstofdepositie. De effecten op de omliggende Natura 2000-gebieden zijn in kaart gebracht in de Passende Beoordeling stikstofeffecten dijkversterking Gorinchem - Waardenburg.

De stikstofdepositie in de omliggende gebieden is berekend met het verspreidingsmodel Aerius. Vervolgens is een ecologische analyse uitgevoerd waarin de effecten op de beschermde natuurwaarden is beoordeeld. Uit deze beoordeling is geconcludeerd dat er niet kan worden uitgesloten dat de stikstofdepositie als gevolg van de uitvoering (samen met die van dijkversterking Tiel - Waardenburg) significant negatieve effecten veroorzaakt op het Natura 2000-gebied Rijntakken.

De effecten die mogelijk significant zijn worden gecompenseerd in het Natura 2000-gebied Rijntakken. Dit gebeurt op een locatie in de Heesseltsche Uiterwaarden. Dit gebied is in beheer van Staatsbosbeheer. Voor deze locatie is een compensatieplan gemaakt, dat onderdeel is van de Passende Beoordeling.

Op deze locatie worden de gezamenlijke effecten van dijkversterking GoWa en de nabijgelegen dijkversterking Tiel-Waardenburg gecompenseerd.

Voor deze effecten en de compensatie van de effecten wordt een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd bij Provincie Gelderland. In het digitale aanvraagformulier wordt nadere informatie over het project gevraagd. Hieronder volgt de gevraagde informatie.

Informatie over het project

Informatie over achtergronden, doel, ontwerp en uitvoeringswijze van de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaarden wordt gegeven in het Projectplan Waterwet en de bijbehorende kaartenatlas. Ook de kadastrale informatie is te vinden in de kaartenatlas.

Informatie over de huidige en toekomstige eigendomssituatie is te vinden in het Grondverwervingsplan dat een bijlage is bij het Projectplan Waterwet. De huidige en toekomstige dijk is in beheer bij Waterschap Rivierenland. De beheersituatie in de uiterwaarden is divers.

Voor het project wordt een groot aantal andere vergunningen aangevraagd, waaronder kapvergunningen bij beide gemeenten en een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming voor beschermde soorten. Zie hiervoor de betreffende onderdelen van dit i-report.

De stikstofeffecten van de dijkversterking zijn berekend met Aerius 2019A. De Aeriusberekening is een bijlage bij de Passende Beoordeling.

De overige effecten van de dijkversterking en de uiterwaardvergravingen zijn beschreven in het Milieueffectrapport.