Kappen

Uitgangspunt in het ontwerp van de dijk is steeds geweest om bomen zoveel mogelijk te sparen, door bijvoorbeeld met de ligging van de nieuwe dijk rekening te houden met bestaande bomen. Toch zullen ten behoeve van de dijkversterking bomen moeten worden gekapt. Er is geïnventariseerd welke bomen binnen het ruimtebeslag van de dijk (DO) staan, inclusief de beheerstrook (plus 1 m) en de constructiezones. Bij deze brede inventarisatie is gebruik gemaakt van een bomendatabase die onder meer gebaseerd is op het beheerregister van WSRL. In deze database zijn de soorten en maten van de bomen niet vastgelegd. Het resultaat van deze inventarisatie is zichtbaar op de onderstaande kaart. In totaal staan op deze kaart ongeveer 1.200 te kappen bomen, grotere en kleinere.

Bij de uitwerking van het ontwerp van de dijkversterking (naar een Uitvoeringsontwerp) zal worden bezien welke bomen alsnog kunnen worden gespaard. In veel gevallen zullen bomen nabij de beheerstrook toch behouden kunnen blijven.

In veel gevallen zal voor het kappen van bomen een vergunning moeten worden aangevraagd. De nu volgende paragrafen hebben betrekking op de gemeentelijke kapvergunningplicht. Deze verschilt per gemeente. De volgende paragrafen gaan in op de kapvergunning in de twee gemeenten Gorinchem en West Betuwe. Daarnaast is voor het kappen van houtopstanden (meerdere bomen bij elkaar) ook een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming (voormalige Boswet) nodig. Zie daarvoor de betreffende paragraaf.

Op de onderstaande kaart is zichtbaar voor welke te kappen bomen een kapvergunning wordt aangevraagd.