Zuid-Holland

Voor het afgraven van de bestaande dijk en de ontgrondingen in de Woelse Waard geldt, in het kader van de Ontgrondingenverordening provincie Zuid-Holland, een vrijstellingsgrond aangezien deze ontgrondingen worden uitgevoerd ten behoeve van het verzwaren van waterstaatswerken (gedeeltelijk afgraven van de dijk, rivierkundige compensatie, natuurcompensatie). Echter, omdat de ontgraving van de bestaande dijk op sommige locaties dieper dan 3 meter beneden het maaiveld plaatsvinden, wordt de vrijstellingsgrens overschreden. Daarom wordt zowel voor het lokaal afgraven van de dijk als de ontgronding in de Woelse Waard een ontgrondingsvergunning aangevraagd.

Hieronder volgt de informatie ten behoeve van de Ontgrondingsvergunningaanvragen voor het lokaal afgraven van de bestaande dijk en het graven van de geul in de Woelse Waard. De ingevulde formulieren voor het afgraven de bestaande dijk en voor de geul in de Woelse Waard zijn bijgevoegd.

Belang van Waterschap Rivierenland bij de aanvraag

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het versterken van de dijk. Op locaties waar de dijk buitenwaarts wordt versterkt, wordt de bestaande dijk deels afgegraven. De herinrichting van de Woelse Waard heeft een relatie met de dijkversterking aangezien de geul in de uiterwaard de rivierkundige compensatie voor de dijkversterking levert. De herinrichting van de Woelse Waard is daarom onderdeel van het Projectplan Waterwet voor de dijkversterking.

Eigendomsgegevens

Waterschap Rivierenland zal waar nodig gronden moeten verwerven of op gronden zakelijk recht moeten vestigen ten behoeve van de dijkversterking en de compensatiemaatregelen. Dit is uitgewerkt in het Grondverwervingsplan bij het Projectplan Waterwet.

De kadastrale eigendomsgegevens van de dijk en van de Woelse Waard zijn aangeleverd aan provincie Zuid-Holland. Op het moment van de aanvraag is de verwerving van grond (waar nodig) nog niet geregeld. Dit vindt plaats in het kader van het Projectplan Waterwet.

Algemene gegevens over de ontgrondingen

Het doel van het afgraven van de bestaande dijk is het versterken van de dijk door middel van een buitenwaartse versterking.

De doelen van de ontgronding in de Woelse Waard zijn het realiseren van een geul ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water en ten behoeve van rivierkundige compensatie. Daarnaast wordt het maaiveld in de Woelse Waard plaatselijk verlaagd in verband met natuurontwikkeling. Zie voor een beschrijving van de herinrichting van de Woelse Waard het inrichtingsplan Woelse Waard.

De diepte van de ontgronding van de dijk varieert van locatie tot locatie. De ontgrondingsdiepte is weergegeven op de dwarsprofielen die zijn opgenomen op de plankaart. Daarop is ook de terreinhoogte na de ontgronding te zien.

De diepte van de ontgronding in de Woelse Waard is weergegeven op de ontgrondingstekeningen. Daarop is ook de terreinhoogte na de ontgrondingen te zien.

Het uit de dijk en uit de Woelse Waard vrijkomende materiaal is opgenomen in de grondbalans. Daar is ook te zien wat de bestemming is van het vrijkomende materiaal, ook hetgeen vrijkomt uit de bestaande dijk.

De uitvoering van de dijkversterking en van de ontgrondingen in de Woelse Waard is beschreven in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.

Bestemmingsplannen

Ten behoeve van de dijkversterking wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Hierin wordt de nieuwe ligging van de dijk ('waterstaatswerk') aangepast. De bestemming van de Woelse Waard is natuur. Deze bestemming blijft gehandhaafd. 

Aangezien alle ontgrondingen zijn meegenomen in het ontwerp Projectplan Waterwet is geen aanlegvergunning vereist.

Milieueffectrapportage

Ten behoeve van de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaarden (waaronder de Woelse Waard) is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In het MER is een alternatievenafweging uitgevoerd voor de herinrichting van de Woelse Waard.

Milieuaspecten

Er is geohydrologisch onderzoek uitgevoerd naar de ontgronding in de Herwijnense Bovenwaard. Zie hier voor het achtergrondrapport (grond)water.

De effecten van de dijkversterking op flora en fauna zijn beschreven in een Soortenmanagementplan. Op grond van dit plan wordt een ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd bij Provincie Gelderland (die ook het Projectplan Waterwet voor de dijkversterking zal goedkeuren).

De effecten van de stikstofuitstoot van de uitvoeringswerkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschreven in een Passende Beoordeling. Voor deze effecten wordt een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd.

De effecten op archeologische waarden van de dijkversterking zijn onderzocht in het uitgebreide archeologische onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het kader van het MER en Projectplan Waterwet. Zie voor de archeologische waarden van het gebied het Achtergrondrapport Archeologie.

Ten behoeve van de dijkversterking zullen kabels en leidingen worden verlegd. Zie hiervoor de verleggingstracés die op de plankaart zijn opgenomen.

Er is een Milieuhygiënisch waterbodemonderzoek conform NEN5720 uitgevoerd met het oog op de herbruikbaarheid van het vrijkomende materieel in de dijkversterking.

Tekeningen

Woelse waard

De dwarsprofielen van de ontgraving van de bestaande dijk zijn opgenomen in de plankaart in de kaartenatlas en te openen door op een dwarsprofiel te klikken.

De kaarten van de ontgronding van de Woelse Waard zijn te vinden via bovenaanzicht, dwarsprofielen 1 en dwarsprofielen 2.

Maatschappelijke meerwaarde

De ontgronding in de Woelse Waard is onderdeel van een groter geheel en worden met de herinrichting meerdere belangen gediend, zoals rivierverruiming, de Kaderrichtlijn Water, compensatie van NNN-gebied en beschermde soorten en vrijkomend materiaal dat kan worden gebruikt in de dijkversterking. Het gebruik van gebiedseigen grond is een belangrijk thema in de duurzaamheid van de dijkversterking. Ook worden de recreatieve mogelijkheden vergroot, op basis van ideeën die mede vanuit de zogenoemde ‘ensemblegroepen’ zijn aangedragen. Zie voor de verbeelding van de landschappelijke inpassing de inrichtingskaart in het inrichtingsplan Woelse Waard.

.