Monumentenvergunning West Betuwe

De dijkversterking brengt werkzaamheden en aanpassingen met zich mee in de nabijheid van de volgende monumenten:

Dijkvak

Locatie

Monument

Soort

Eigenaar

Reden vergunning

Factsheet

2a

Tuil

Huis Nieuw Klingelenburg

gemeentelijk

particulier

 

klik hier voor de achtergrond informatie

3b

Tuil

Grenspaal Haaften-Tuil

gemeentelijk

WSRL

Verwijderen voor aanvang werkzaamheden. Terugplaatsen op zelfde locatie na afronding werkzaamheden.

klik hier voor de achtergrond informatie

5c

Hellouw

Grenspaal Hellouw-Haaften

gemeentelijk

WSRL

Verwijderen voor aanvang werkzaamheden. Terugplaatsen op dezelfde positie t.o.v. de dijk (in het verlengde van de Zijving) na afronding werkzaamheden.

klik hier voor de achtergrond informatie

5d

Waalbandijk 115

Hellouw

Boerderij

rijks

particulier

Boerderij komt verder van de dijk af te liggen. Verwijderen van grond rondom de woning mag niet leiden tot schade aan het monument.

klik hier voor de achtergrond informatie

7f

Herwijnen

Kasteelterrein Frissestein

rijks

particulier

 

klik hier voor de achtergrond informatie

8a

Waaldijk 2

Herwijnen

Peilhuisje

rijks

de staat

 

klik hier voor de achtergrond informatie

10b

Vuren

Restant tankversperring

rijks

WSRL

Restanten bevinden zich onder de kruin en in het buitentalud. Restanten worden naar verwachting niet aangetast door langsconstructie in binnentalud. Nog zichtbare restanten worden ingepast.

klik hier voor de achtergrond informatie

11a

Vuren

Fort Vuren

rijks

Staatsbosbeheer

De parkeerstrook die nu direct langs de doorgaande weg gesitueerd is wordt ca. anderhalve meter lager aangelegd. Daarmee verbeterd het uitzicht over de Waal. Het glacis van het fort wordt hiermee aangepast.

Klik hier voor de achtergrondinformatie

11a

 

Herwijnense Uitwateringssluis

rijks

WSRL

Herwijnense uitwateringssluis wordt dichtgezet met materiaal dat niet hecht aan gemetseld gewelf (omkeerbare ingreep).

klik hier voor de achtergrond informatie

Van deze monumenten is in het vooroverleg met de gemeente vastgesteld dat voor de aanpassingen een Omgevingsvergunning monument nodig is. Het is mogelijk dat bij het uitvoeringsontwerp blijkt dat een monumentenvergunning voor bepaalde monumenten toch niet nodig is.

De Omgevingsvergunning monument wordt aangevraagd voor het 'onderhouden, restaureren, veranderen of slopen' van monumenten. Hieronder zijn de vragen uit het betreffende aanvraagformulier behandeld.

Locatie / Kadastraal perceelnummer

Adresgegevens zijn opgenomen in de tabel, de kadastrale gegevens zijn opgenomen in de betreffende factsheets.

Eigendomssituatie

De eigendomssituaties zijn opgenomen in de bovenstaande tabel. Voor die monumenten waarvan WSRL geen eigenaar is, zal toestemming voor de aanpassingen worden gevraagd van de eigenaar van het betreffende monument.

Waar gaat het om? (rijks, provinciaal, gemeentelijk) (gebouwd, aangelegd, archeologisch)

Zie hiervoor de factsheets

Wat is het monumentnummer?

Zie hiervoor de factsheets

Wat is de naam van het monument?

Zie hiervoor de factsheets

Gaat u het monument geheel of gedeeltelijk slopen?

Geen van de monumenten worden geheel of gedeeltelijk gesloopt

Waarom wilt u gaan slopen?

n.v.t.

Wat is de sloopmethode?

n.v.t.

Welke materialen komen vrij bij de sloopwerkzaamheden en in welke hoeveelheden?

n.v.t.

Is er sprake van een functiewijziging van het monument?

Nee

Wat wordt de toekomstige functie van het monument?

De bestaande functies blijven behouden

Aan welke onderdelen van het monument gaat u werkzaamheden uitvoeren?

Anders

Aan de monumenten zelf worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Een aantal grenspalen wordt herplaatst na de dijkversterking. De overige monumenten blijven behouden in de huidige staat op de huidige locatie.

Zie de factsheets voor de relatie tussen de dijkversterking en het betreffende monument.