Kapvergunning West Betuwe

Voor het kappen van bomen in de gemeente West Betuwe wordt een Omgevingsvergunning kappen aangevraagd. De vergunning wordt aangevraagd voor bomen:

  • Binnen het ruimtebeslag van de nieuwe dijk inclusief beheerstrook.

  • Die liggen binnen de bebouwde kom boswet van de voormalige gemeente Neerijnen, en een stamomtrek hebben van meer dan 90 cm (op 1.30 m hoogte gemeten) of meer dan 60 cm voor gemeentelijke bomen.

  • Of zijn aangewezen als waardevolle boom (voormalige gemeente Neerijnen) respectievelijk bijzondere boom (voormalige gemeenten Lingewaal)

Binnen het ruimtebeslag van de dijk staan drie bijzondere bomen: de 'koningslinde' (bruine beuk) in dijkvak 6a, de paardenkastanje in dijkvak 7j en de eik bij de veerstoep Brakel in dijkvak 8c. Deze bomen zullen door maatregelen worden gespaard.

Voor bomen die zijn gesitueerd op toekomstige werkstroken of andere bouwzones wordt nog geen kapvergunning aangevraagd. Uitgangspunt is om deze bomen te behouden waar mogelijk. Indien dit niet mogelijk blijkt zal hiervoor later alsnog een kapvergunning worden aangevraagd indien nodig.

Het aanvraagformulier voor de kapvergunning in de gemeente West Betuwe is ingediend via het Omgevingsloket online.

De bomen waarvoor een kapvergunning wordt aangevraagd zijn opgenomen in de bijgaande lijst en op de kaart die in de vorige paragraaf is opgenomen. Lijst en kaart zijn opgesteld op basis van verschillende bomenbestanden in combinatie met een recente veldinventarisatie die door Bureau Waardenburg is uitgevoerd.

Volgens het beleid van de gemeente West Betuwe moeten de te kappen bomen worden gecompenseerd met nieuwe aanplant. De te kappen bomen zullen niet op dezelfde locatie terug kunnen komen. Er is ruimte voor herplant op en rond het Heuffterrein (waar ook compensatie van NNN-gebied wordt gerealiseerd) en mogelijk ook op binnenbermen op locaties waar de dijk naar buiten wordt verschoven. Verder kan de herplant worden gerealiseerd via de 'groene buffer' langs de Kerkewaard.