Ontheffing Wet natuurbescherming (soorten)

Verschillende beschermde soorten ondervinden (potentieel) effecten van de dijkversterking. Om deze effecten te mitigeren wordt een pakket maatregelen genomen, verspreid over het plangebied. Hiervoor wordt verwezen naar het Soortenmanagementplan deel I (onderzoeksresultaten) en het Soortenmanagementplan deel II (effecten en maatregelen). De effecten op de (potentieel) aanwezige soorten zijn weergegeven op de onderstaande kaart.

Voor de effecten op soorten wordt een Ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd. De benadering die is gekozen is die van een Soortenmanagementplan. Hierbij is bij het onderzoek naar de aanwezigheid van plant- en diersoorten in het gebied uitgegaan van potentiële geschiktheid van het gebied voor plant- en diersoorten en niet van het feitelijk aanwezig zijn van plant- en diersoorten. Met andere woorden: als ze er zouden kunnen zitten, wordt er van uit gegaan dat ze er zitten. Bij het treffen van maatregelen wordt dus van de potentiele effecten uitgegaan.

Het totale pakket aan maatregelen is er op gericht om een verslechtering van de situatie tijdens de uitvoering zo veel mogelijk te voorkomen en om het gebied na afronding van de werkzaamheden beter achter te laten dan het nu is in de potentie voor plant- en diersoorten.

Voor deze systematiek wordt een zogenoemde 'gebiedsgerichte' ontheffing van de Wet natuurbescherming aangevraagd. Bij deze aanvraag wordt een grote hoeveelheid informatie geleverd over het project, over het plangebied en over de ecologische situatie in het gebied. Hieronder volgt de verwijzing naar de gevraagde informatie.

Informatie over het project

Bijlage 1 bij de aanvraag om een ontheffing vraagt om informatie over de handelingen die uitgevoerd gaan worden. Informatie over de werkzaamheden van de dijkversterking en de planning daarvan zijn gegeven in hoofdstuk 7 (Uitvoering van de werkzaamheden) van het Projectplan Waterwet.

Informatie over het doel en het maatschappelijk belang van de handelingen en over de afweging van de onderzochte alternatieven zijn weergegeven in respectievelijk hoofdstuk 2 van het Projectplan Waterwet en het concept-MER.

Informatie over de locatie van de handelingen en een topografische kaart van het gebied is gegeven in de kaartenatlas bij dit i-report. Zie ook de bovenstaande kaart.

Informatie over de stappen die in het uitgevoerde onderzoek zijn uitgevoerd en de staat van instandhouding van de beschermde soorten is weergegeven in het Soortenmanagementplan deel I.

De informatie die betrekking heeft op de te nemen maatregelen (vragen uit Bijlage 2) zijn verwerkt in het Soortenmanagementplan deel II. Ook de voorgenomen monitoring is hierin opgenomen.

Op de onderstaande kaart zijn de te nemen maatregelen opgenomen.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)