kapvergunning Gorinchem

Gorinchem hanteert een kaart waarop beeldbepalende en monumentale bomen (en boomgroepen) staan waarvoor een kapvergunning geldt.

Voor het kappen van bomen in de gemeente Gorinchem wordt een Omgevingsvergunning kappen aangevraagd. De vergunning wordt aangevraagd voor bomen:

  • Binnen het ruimtebeslag van de nieuwe dijk inclusief beheerstrook, en

  • Die zijn aangewezen als beeldbepalende of monumentale boom

Voor bomen die zijn gesitueerd op toekomstige werkstroken of andere bouwzones wordt nog geen kapvergunning aangevraagd. Uitgangspunt is om deze bomen te behouden waar mogelijk. Indien dit niet mogelijk blijkt zal hiervoor later alsnog een kapvergunning worden aangevraagd indien nodig.

Het aanvraagformulier voor de kapvergunning in de gemeente Gorinchem is ingediend via het Omgevingsloket online.

De bomen waarvoor een kapvergunning wordt aangevraagd zijn opgenomen in de bijgaande lijst en op de kaart die in de vorige paragraaf is opgenomen. Lijst en kaart zijn opgesteld op basis van verschillende bomenbestanden in combinatie met een recente veldinventarisatie die door Bureau Waardenburg is uitgevoerd.

In de gemeente Gorinchem wordt een aantal beeldbepalende/monumentale bomen gekapt. Het betreft onder meer de bomen op de Ravelijn (14a). De bomen op de Ravelijn worden gekapt in het kader van het opnieuw zichtbaar maken van de contouren van het Ravelijn. Dit is een maatregel die in het kader van de Heritage Impact Assessment wordt genomen. In dit geval is er een afweging gemaakt tussen het beleid rond het handhaven van bomen en het beleid op het gebied van cultuurhistorie.