Bouwvergunningen

Voor de langsconstructies die onderdeel uitmaken van de dijkversterking GoWa wordt een omgevingsvergunning voor bouwen aangevraagd bij de gemeente waarin de constructies liggen. Het gaat hierbij zowel om stabiliteitsconstructies als om verticale pipingmaatregelen. De stabiliteitsschermen zijn van staal (met een verankering) of van beton. Voor de verticale pipingmaatregelen zijn verschillende technieken beschikbaar. De langsconstructies worden in de bestaande dijk zelf of in de bodem naast de bestaande dijk geplaatst.

De bouwvergunningen worden meegenomen in de gecoordineerde procedure met het Projectplan Waterwet. Bij afronding van het definitief ontwerp (DO) (dat voldoende informatie bevat voor het Projectplan Waterwet) zijn echter de ontwerpdetails van de langsconstructies nog niet bekend. Deze uitwerking vindt namelijk plaats in het UO (uitvoeringsontwerp). Daarom vindt een vergunningverlening plaats in twee fasen, waarbij de details van de constructies en de kostenraming later worden aangeleverd.

In onderstaande kaart zijn constructiezones opgenomen waarin de constructies worden geplaatst. Daarbij is ook een voorkeurslocatie voor de constructie aangegeven; deze kan echter nog veranderen.

Figuur 1 Constructiezones

Aanvraagformulieren

De ingevulde aanvraagformulieren zijn via het Omgevingsloket aangeleverd aan de gemeente Gorinchem en de gemeente West Betuwe.

Eigendomssituatie / Belang bij de aanvraag

De grond waar de dijk ligt is voor een groot deel in eigendom van Waterschap Rivierenland. Waar constructies voor de dijkversterking in grond van derden worden geplaatst, wordt een zakelijk recht gevestigd voor inspectie en onderhoud.

Voor meer informatie over het beleid met betrekking tot eigendom en zakelijk recht wordt verwezen naar de paragraaf over eigendomsbeleid van het ontwerp Projectplan Waterwet.

De kadastrale gegevens met betrekking tot de bouwzones in de gemeenten Gorinchem en de gemeente Westbetuwe zijn aangeleverd aan de beide gemeenten.

Bouwkosten

De bouwkosten van de constructies zijn op het moment van indienen van de aanvraag nog niet bekend. De kosteninformatie zal worden aangeleverd voordat de definitieve vergunning wordt afgegeven.