Natuurvergunningen

Soortenontheffing

Verschillende beschermde soorten ondervinden (potentieel) effecten van de dijkversterking. Om deze effecten te mitigeren wordt een pakket maatregelen genomen, verspreid over het plangebied. Voor de (resterende) effecten op beschermde soorten is een Ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd.

In de volgende paragraaf wordt meer informatie gegeven over de aanvraag van de Ontheffing Wet natuurbescherming. Hierin wordt verwezen naar stukken en bijlagen die bij de vergunningaanvraag horen. Voor de bijlagen die horen bij de Ontheffing wet natuurbescherming zie ook de bijlagenlijst.

Natura 2000

De uitvoeringswerkzaamheden veroorzaken uitstoot van stikstofverbindingen en dit leidt tot stikstofdepositie. Voor de effecten die stikstofdepositie veroorzaakt op Natura 2000 gebieden is een Vergunning Wet natuurbescherming aangevraagd.

In deze paragraaf wordt meer informatie gegeven over de aanvraag van de Vergunning Wet natuurbescherming. Hierin wordt verwezen naar stukken en bijlagen die bij de vergunningaanvraag horen. Voor de bijlagen die horen bij de Vergunning wet natuurbescherming zie ook de bijlagenlijst. De Nota van Antwoord is te vinden via de link.

Houtopstanden

Langs de dijk liggen enkele houtopstanden die vallen onder de criteria voor het doen van een melding in het kader van de Wet natuurbescherming (voormalige Boswet). Voor een deel overlappen deze houtopstanden met NNN-gebied en worden deze via de NNN-compensatie gecompenseerd. De noodzakelijke meldingen worden in een later stadium gedaan omdat deze uiterlijk 6 maanden voor de geplande kap kunnen worden gedaan.