Vergunningen

  • In dit deel 'Vergunningen' van het iReport zijn de definitieve vergunningen opgenomen zoals die zijn verleend door de verschillende bevoegde gezagen. De begeleidende tekst over de verschillende vergunningen is opgesteld ten behoeve van de aanvragen om de vergunningen. Deze tekst is niet aangepast.

  • Voor de dijkversterking zijn verschillende vergunningen aangevraagd. De vergunningverlening was gecoördineerd met het Projectplan Waterwet; de ontwerpvergunningen hebben gelijk met het ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage gelegen middels dit iReport.  In de Nota van Antwoord is een hoofdstuk opgenomen over zienswijzen op de ontwerpvergunningen.

  • Omgevingsvergunningen

  • Natuurvergunningen

  • Ontgrondingsvergunningen