1.3 Te nemen besluiten

Om de dijkversterking te kunnen realiseren is een goedkeurings- en vaststellingsbesluit voor het Projectplan Waterwet nodig. Deze rapportage betreft het ontwerp Projectplan Waterwet. Daarnaast zijn ook andere besluiten nodig. Deze worden tegelijk met het Projectplan Waterwet in procedure gebracht. Het gaat daarbij om ontwerpvergunningen en -ontheffingen en aanpassingen van de bestemmingsplannen van de gemeente Gorinchem en West Betuwe (zie ook hoofdstuk 11).

Naast het Projectplan Waterwet is er een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER bestaat uit een concept MER en een definitief MER. In het concept MER zijn de verschillende alternatieven voor de dijkversterking tegen elkaar afgewogen. Het ondersteunt de keuze voor het voorkeursalternatief. In het definitief MER zijn de effecten van het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Het concept en definitief MER worden tegelijkertijd met het ontwerp Projectplan in procedure gebracht.

De Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland coördineren (in afstemming met de provincie Zuid-Holland) in het kader van de Projectprocedure de vergunningverlening en de terinzagelegging van de (ontwerp)besluiten. Op het ontwerp Projectplan Waterwet en de ontwerpvergunningen en – ontheffingen kunnen zienswijzen worden ingediend. Beantwoording van de zienswijzen vindt plaats in de Nota van Beantwoording. Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen worden daar waar nodig meegenomen in het definitieve Projectplan en de definitieve vergunningen en ontheffingen.