7.1.2 Zetting

Het aanbrengen van grote hoeveelheden grond zorgt ervoor dat na verloop van tijd zetting optreedt. De grond wordt onder invloed van het gewicht samengedrukt, waardoor holle ruimtes en water worden weggedrukt. Dit betekent dat de ondergrond onder het nieuw aangelegde grondlichaam inklinkt, waardoor een deel van de nieuw aangebrachte grond onder het maaiveld verdwijnt. Daarmee wordt tijdens het aanbrengen van de grond al rekening gehouden. De hoogte van de dijk zal bij oplevering dan ook hoger zijn dan nodig. Na oplevering klinkt de grond verder in.

Figuur 7.2  Ontwerphoogte - opleverhoogte

Schade door zettingen

Doordat de grond overal anders is opgebouwd kunnen er zettingsverschillen ontstaan. Grote zettingsverschillen zouden kunnen leiden tot schade aan bebouwing langs de dijk.

In 2020 wordt een monitoringsplan opgesteld voor het project GoWa. In het monitoringsplan wordt o.a. aandacht aan het aspect zettingen gegeven. Bij woningen binnen de invloedssfeer voor zettingen wordt een bouwkundige nulopname verricht voorafgaand aan de werkzaamheden. De opname van deze woningen is reeds gestart. Tijdens de werkzaamheden zullen voor de woningen die binnen de invloedssfeer voor zettingen liggen zettingsmetingen worden voorgeschreven. Na de realisatie worden deze metingen indien nodig doorgezet.

In het monitoringsplan worden signalerings- en alarmwaarden omschreven gebaseerd op de schadegrenswaarden van de specifieke bouwkundige objecten.

Tevens wordt in het monitoringsplan een alarm- en communicatie protocol opgenomen met betrekking tot de werkwijze bij overschrijding van de signalerings- en alarmwaarden. De werkzaamheden zullen bij overschrijdingen van de alarmwaarden in ieder geval tijdelijk worden stilgelegd en besproken of schade een gevolg is. In het monitoringsplan wordt  omschreven hoe na het stilleggen van de werkzaamheden onder welke condities, na het bespreken van de ontstane situatie en na het nemen van mitigerende maatregelen de werkzaamheden weer worden hervat.

Zettingsversnellende maatregelen

In sommige dijkvakken moeten grote hoeveelheden grond aangebracht worden. De doorlooptijd van de werkzaamheden op deze dijkvakken kan - inclusief de benodigde rustperiodes - erg oplopen. Om zetting te versnellen en daarmee de bouwtijd te verkorten kunnen aanvullende maatregelen worden genomen. Door verticale drains aan te brengen in het dijklichaam kan het teveel aan water in de grond sneller worden afgevoerd naar de oppervlakte. De grond kan vervolgens veel sneller inklinken.