9.2.1 Waterkering

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de zorg voor de waterkeringen in haar beheergebied: de zorgtaak.

Wat verstaan we onder beheer en onderhoud?

Beheer

Alle activiteiten (technisch, administratief, financieel, juridisch etc.) om een object in overeenstemming te houden of te brengen met actuele doelen van de beheerder. Daarbij staat het behoud van de functie centraal.

Onderhoud

Onderhoud zijn de technische handelingen die gericht zijn op het in stand houden van en/of het streven naar het gewenste kwaliteitsniveau van objecten.

Praktische en zichtbare beheeractiviteiten zijn bijvoorbeeld:

  • Inspectie van de waterkering

  • Onderhoud aan de waterkering

  • Calamiteitenbestrijding bij hoog water

Een belangrijke onderhoudsactiviteit van waterkeringen in grond bestaat uit het maaien van de grastaluds. De kwaliteit van de grasmat is heel belangrijk voor de sterkte van de dijk. Ook het regelmatig verwijderen van drijfvuil dat zich langs de dijk verzamelt na hoog water is een regelmatige onderhoudsactiviteit. Drijfvuil maakt de dijk moeilijker inspecteerbaar en kan de dijk beschadigen.

De calamiteitenbestrijding bij hoog water vraagt een goed geoefende organisatie nodig. Ook moeten alle hulpmiddelen beschikbaar zijn die bij hoog water nodig zijn. Die hulpmiddelen, zoals schotbalken voor het sluiten van de Dalemse Sluis, vragen op hun beurt ook weer regelmatig onderhoud, net als de locaties waar deze hulpmiddelen worden opgeslagen.

Daarnaast zijn er ondersteunende processen nodig zoals het verzamelen en op orde houden van informatie over de toestand van de dijk, het plannen en begroten van werkzaamheden en het ontwikkelen van nieuw beleid.

Het beheer en onderhoud van primaire en regionale waterkeringen, zoals de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg, wordt uitgevoerd volgens het Beheer en onderhoudsplan Waterkeringen 2017 – 2021 van WSRL. Gedurende de uitvoeringsperiode van de dijkversterking wordt het ‘dagelijkse’ beheer en onderhoud van de dijk (dus niet de calamiteitenbestrijding) overgedragen aan de Gralliantie, Na de aanleg zal de Gralliantie een specifiek voor de nieuwe dijk geldend Beheer en onderhoudsplan opleveren.

Het Beheer en onderhoudsplan Waterkeringen bevat ook ontwerpuitgangspunten voor nieuwe waterkeringen. Deze zijn, zoals al vermeld in hoofdstuk 4, uitgewerkt in concrete eisen voor dijkversterking GoWa.