7.3.4 Bereikbaarheid en hinder tijdens de werkzaamheden

Bereikbaarheid

Tijdens de realisatie van de nieuwe dijk wordt de weg op de dijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. Enkele belangrijke logistieke punten binnen het project hebben extra aandacht nodig. Het gaat daarbij om de pont bij Brakel en om de N830 op de plek waar deze op de berm van de dijk ligt.

De bereikbaarheid van de pont wordt gegarandeerd door eerst de nieuwe locatie van de veerstoep aan te leggen en vervolgens de oude af te breken. De N830 blijft in principe open, tenzij tijdens het plaatsen van constructies vanuit veiligheidsoverwegingen de weg tijdelijk afgesloten moet worden.

Bestemmingsverkeer zal tijdens de realisatie hinder ondervinden van de werkzaamheden. De materialen worden over de bestaande weg naar de verwerkingslocatie gebracht. Dit betekent dat het verkeer op de dijk zal toenemen. Bovendien wordt er direct voor woningen en bedrijven gewerkt. Wanneer dat het geval is zijn de percelen mogelijk tijdelijk niet met de auto bereikbaar zijn. Er wordt dan in overleg met de perceeleigenaar gezocht naar een maatwerkoplossing. Zie ook paragraaf 5.8.3.

Hinder

Zoals in de effectbeoordelingen voor trillingen (paragraaf 5.8.2) en geluid (paragraaf 5.8.1) ook al is aangegeven kan door de werkzaamheden hinder ontstaan van trillingen en geluid. Mitigerende maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen zijn ook in deze paragrafen beschreven.

Daarnaast kan er ook op andere manieren hinder ontstaan. Bijvoorbeeld door stof of door licht. 

Om de geluids- en lichtoverlast te beperken vinden de meeste werkzaamheden plaats tussen 06.00 uur en 19.00 uur. Alleen tijdens de winterperiode wordt verlichting toegepast voor zonsopgang en na zonsondergang. Met de plaatsing van de verlichting wordt rekening gehouden met de aanwezige bebouwing en de natuurwaarden.

Om overlast door stofvorming tijdens de werkzaamheden te voorkomen worden maatregelen getroffen. Hierbij kan gedacht worden aan het nathouden van de zandophogingen en werkwegen in droge periodes en het schoonhouden van wegen.

Met behulp van werkplannen worden maatregelen nader uitgewerkt. Omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd over de eventuele inzet van deze maatregelen.