2. De opgave voor een veilige en leefbare dijk

De doelstelling van het project is het realiseren van een veilige en leefbare dijk die voldoet aan de wettelijke hoogwaterveiligheidsnorm en past binnen de randvoorwaarden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en andere stakeholders.

Een veilige dijk voldoet aan de wettelijke hoogwaterveiligheidsnorm. Per 2017 zijn er nieuwe regels waaraan de dijk moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op een risicobenadering: daar waar de gevolgen het grootst zijn, worden de strengste eisen gesteld aan de waterkering. Voor de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg ligt de nieuwe norm (wettelijke ondergrens) op een overstromingskans van 1/10.000 per jaar. De dijk tussen Gorinchem en Waardenburg voldoet daar ruimschoots niet aan. De dijk tussen Gorinchem en Waardenburg is daarom aangemerkt als één van de meest urgente dijkversterkingen in Nederland. In paragraaf 2.1 is een nadere toelichting gegeven van een veilige dijk.

Daarnaast vormt de leefbaarheid van de dijk een belangrijk element van het ontwerp. Een dijkontwerp waarbij zo veel als mogelijk rekening gehouden wordt met landschappelijke en cultuurhistorische waarden en met bewoners, bedrijven en recreanten. In paragraaf 2.2 is nader ingegaan op de leefbaarheid van de dijk.