6.4.4 Effectbeoordeling Heuffterrein

Effecten op de rivier

Het Heuffterrein is als gevolg van een vergunning in het kader van de voormalige Rivierenwet officieel ‘hoogwatervrij’. Dat heeft tot gevolg dat het terrein niet is opgenomen in de rivierkundige modellen van Rijkswaterstaat. Er wordt in het model van de riviercompensatie vanuit gegaan dat de contour van het hoogwatervrij terrein wordt verkleind tot het gebied dat is bestemd voor de beperkte bebouwing. Hiervoor is de contour opgenomen zoals nu wordt voorzien. Een iets andere contour zal niet leiden tot andere rivierkundige effecten, omdat het hoogwatervrije terrein slechts zeer beperkt van invloed is op de stroming en waterstanden bij extreem hoogwater. De contour van het resterende hoogwatervrije vlak volgt uit de bestemmingsplankaart van het integrale plan. Voor het natuurdeel van het terrein wordt de status van hoogwatervrijterrein opgeheven op het moment dat de bestemmingsplanwijziging voor de woningbouw wordt vastgesteld. Op dat moment zal de eigenaar het verzoek doen bij Rijkswaterstaat om de huidige vergunning aan te passen. 

Er is rivierkundig modelonderzoek uitgevoerd naar de effecten van de dijkversterking in combinatie met de maatregelen om deze effecten te compenseren. Zie voor de resultaten hiervan paragraaf 5.2 en het Achtergrondrapport rivierkunde. Uit het modelonderzoek blijkt dat de herinrichting van de Woelse Waard meer waterstandsdaling oplevert dan nodig is om de waterstandsverhoging als gevolg van de dijkversterking te compenseren. Hierdoor ontstaat ter plaatse van het Heuffterrein rivierkundige ruimte die ten goede kan komen aan het realiseren van een integraal plan met o.a. woningbouw in het buitendijkse gebied. Zie ook paragraaf 7.1.

In het rivierkundig modelonderzoek is voor het Heuffterrein rekening gehouden met het vervallen van de hoogwatervrije status van een deel van het Heuffterrein. Het betreft het deel waar de NNN-compensatie zal plaatsvinden. In het model is rekening gehouden met de begroeiing.

Grondwater

Het heringerichte Heuffterrein zal vaker overstromen als gevolg van het realiseren van een inlaat. Het effect hiervan op grondwater en kwel is onderzocht in het geohydrologisch modelonderzoek (zie Achtergrondrapport (grond)water). Uit dit onderzoek blijkt dat de kwel binnendijks enigszins toeneemt. 

Natuur

Het inrichten van een groot deel van het terrein voor de verdere ontwikkeling van de natuur heeft vanzelfsprekend positieve effecten op de natuurwaarden. Zie voor de visie op deze ontwikkeling ook het NNN-compensatieplan.

De effecten van de woningbouw op het terrein op de bestaande natuurwaarden zijn nog niet onderzocht. Dit gebeurt in het kader van het bestemmingsplan voor de woningbouw.

Landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waarden

In dijkvak 10a wordt de dijk buitenlangs de woningen gelegd. De effecten die dit heeft op dijklandschap, cultuurhistorie en archeologie zijn omschreven in de factsheets, te vinden in paragraaf 4.4. In deze paragraaf worden de effecten van de ingrepen in de uiterwaard toegelicht.

Op het Heuffterrein zal de vestiging van BUKO verdwijnen. De opstallen van dit bedrijf worden verwijderd en deels ingericht als natuur. Over het andere deel komt de nieuwe versterkte dijk te liggen. Sloop en herinrichting brengen de uiterwaard dichter bij de dijk en het dorp.

Het deel van het Heuffterrein langs de dijk vormt de laagste plek. Omdat tegelijk de bestaande zomerkade mogelijk (deels) wordt verwijderd en het huidige gemaal wordt vervangen door een duiker zal er in de toekomst weer frequent water staan langs de dijk. Op deze wijze wordt landschappelijk ook de rivier weer voelbaar aan de dijk.

Het Heuffterrein is, met het oog op een goede doorstroming, een van de weinige plekken langs de rivier die geschikt is voor bos. Het bestaande areaal zal worden aangevuld zodat zich een karakteristiek, dichter begroeid ooibos kan vormen.

Dat geeft ook mogelijkheden voor de inwoners om het terrein te benutten voor een wandeling. Ten behoeve van de toegankelijkheid zijn een drietal toegangen opgenomen. Dat maakt het gemakkelijk om vanuit het dorp de uiterwaard te bereiken en te benutten.  Het belangrijkste wandelpad over het terrein eindigt in een nieuwe uitzichtplek aan de rivier.

De archeologische verwachting in het gebied is laag en aangezien er geen graafwerkzaamheden plaatsvinden (m.u.v. het afgraven van delen van de zomerkade, die geen archeologische waarde heeft) wordt er geen effect verwacht op archeologische waarden in het gebied. 

De cultuurhistorische waarde van de steenfabriek wordt door de ingrepen ten behoeve van de natuurcompensatie  en gedeeltelijke verlaging van de zomerkade niet aangetast. aandachtspunt is wel dat het Heuffterrein zich bevindt binnen de Verboden Kring van Fort Vuren.

De effecten van eventuele woningbouw op landschap, cultuurhistorie en archeologie wordt later uitgewerkt in het kader van het bestemmingsplan voor de woningbouw.

Woon- werk en recreatiefunctie

De recreatiefunctie van het gebied verbetert door het aanleggen en verbeteren van wandelmogelijkheden en een uitzichtpunt.

Door toekomstige woningbouw krijgt het gebied tevens een woonfunctie en wordt Vuren weer meer met de Waal verbonden.