9.1 Keur en legger

Waterkering en wateren

Waterschap Rivierenland legt regels op om schade aan dijken en oevers te voorkomen, om ervoor te zorgen dat sloten worden onderhouden en om watertekort, wateroverlast en vervuiling te voorkomen. Deze regels staan in de Keur van het Waterschap Rivierenland. De leggers zijn kaarten waarop de wateren en waterkeringen, waarvoor die regels gelden, zijn opgenomen.

Op de legger waterkeringen staan beschermingszones op en rond de dijk. In deze beschermingszones gelden regels, die in de Keur zijn opgenomen. Op en rond de dijk mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd zonder vergunning van het waterschap. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Waterstaatswerk (de dijk inclusief de steunberm plus 4 meter aan weerszijden)

  • Een beschermingszone binnendijks

  • Een beschermingszonde buitendijks

Met de dijkversterking verandert de ligging en de vorm van de dijk. Bij de nieuwe dijk horen nieuwe beschermingszones, zowel wat betreft bovenaanzicht als in dwarsprofiel (profiel van de vrije ruimte oftewel PVVR). Deze zijn opgenomen op de kaart bij dit Projectplan Waterwet. Deze nieuwe zones zijn overgenomen in het Bestemmingsplan dat voor de dijkversterking is gemaakt. In de eerstkomende leggeraanpassing worden de nieuwe zones overgenomen in de legger waterkeringen van WSRL. Voor de leggeraanpassing wordt een aparte formele procedure doorlopen. Voordat de nieuwe legger geldt, gelden de zones in dit Projectplan.

Sloten die worden verlegd in het kader van de dijkversterking worden te zijner tijd opgenomen in de nieuwe legger wateren.

Uiterwaarden

Rijkswaterstaat hanteert een legger Rijkswaterstaatswerken waarop onder meer de beheergrenzen van rijkswaterstaatswerken zijn opgenomen. De uiterwaarden vallen onder het waterstaatkundig beheer van Rijkswaterstaat, tot de buitenkruinlijn van de dijk. Op locaties waar de kruin van de dijk wordt verschoven en op locaties waar Kaderrichtlijnwater maatregelen worden genomen, moet de legger van Rijkswaterstaat worden aangepast. Dit wordt meegenomen in de eerstvolgende aanpassingsronde.

Onderdeel van de legger is de Vegetatielegger, waarop is aangegeven welke begroeiing in de uiterwaarden toegestaan is. Bij de herinrichting van de uiterwaarden is de Vegetatielegger gerespecteerd.