2.2.2 Handreiking Ruimtelijke kwaliteit

In opdracht van Waterschap Rivierenland is in 2015 de Handreiking Ruimtelijke kwaliteit Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg opgesteld. Deze is vastgesteld door de bestuurlijke begeleidingsgroep. De handreiking geeft het kader voor de landschappelijke inpassing van deze dijkversterking.

De handreiking hanteert 3 aandachtsvelden: 

1. Het dijklandschap

 • Zichtbaar maken van de landschappelijke verandering van oost naar west

 • Behoud van de dijk als scherpe grens

 • Verbeteren van de gebruiksmogelijkheden van de uiterwaarden

2. Het dijktracé

 • Zorgvuldige omgang met het huidige bochtige tracé en de markante knikken

 • Behoud van de vergezichten over het achterland

 • Behoud van het verkeersluwe karakter en terughoudende weginrichting

3. Bijzondere ensembles:

 • Kruising van de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de Waal

 • Kaap Haaften en de naastgelegen Kerkewaard

 • De drie omdijkingen bij Herwijnen

 • Omgeving Vuren met de Heuffterrein en Hondswaard

 • Uiterwaarden

Daarnaast geeft de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit principes voor de inrichting mee. De eerste is de balans die er gezocht moet worden tussen het lokale maatwerk en een herkenbaar en continu dijkprofiel in de lengterichting. Het dichter bij de dijk brengen van het gebruik vormt een tweede. De dijk zelf is compact en het beheer gaat zoveel mogelijk over naar de aangrenzende particuliere eigenaren en gebruikers. De bermen worden waar mogelijk vloeiend aangeheeld met het maaiveld. Er wordt binnen het adagium van ‘sober en doelmatig’ gepleit voor een helder, goed ingepast, degelijk dijkprofiel ‘zonder poespas'.