Toelichting wijzigingen

In de periode na het opstellen van het Ontwerp Projectplan Waterwet is als gevolg van veldinventarisaties gebleken dat enkele wijzigingen in de plankaart voor de Woelse Waard noodzakelijk zijn. De gewijzigde inrichtingskaart is weergegeven in onderstaand figuur.

Figuur 6.48 Geoptimaliseerde Inrichtingskaart Woelse Waard

Het gaat om de volgende wijzigingen:

Plassen

In het voorjaar van 2020 zijn de bestaande plassen ingemeten. Uit deze metingen volgde dat de bestaande plassen in de huidige situatie een beperkte diepte hebben. Een verdere verondieping van de plassen en verflauwing van de oevers zal niet gaan leiden tot meerwaarde voor natuur of waterkwaliteit. De verwachting is dat een verdere verondieping juist zal leiden tot een verslechtering.

Om deze reden is de verondieping van de plassen komen te vervallen in het plan.

Overstromingsgrasland

Tijdens een veldbezoek is geconstateerd dat er waardevolle rietlanden aanwezig zijn op 1 van de locaties waar een maaiveldverlaging gepland was om te komen tot overstromingsgrasland. Om te voorkomen dat deze natuurwaarden verloren gaan is besloten om op deze locatie geen maaiveldverlaging uit te voeren.

Om met het plan toch dezelfde positieve effecten op natuurwaarden en waterkwaliteit (KRW) te behalen is gezocht naar alternatieve locaties binnen de Woelse Waard voor het creëren van overstromingsgraslanden. Op basis van een analyse van verschillende potentiele locaties is gekozen voor 3 extra locaties voor het creëren van overstromingsgrasland. Per saldo wordt daarmee het areaal overstromingsgrasland groter dan in de plankaart die in het Ontwerp Projectplan Waterwet opgenomen was.

Rivierhout

In het inrichtingsplan was voorzien in de aanleg van rivierhout in de bestaande plassen. Om de natuurwaarde in de nieuwe strangen nog verder te verhogen wordt de aanleg van rivierhout nu ook voorzien in beide strangen.

Voor een nadere toelichting en onderbouwing van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het inrichtingsplan voor de Woelse Waard wordt verwezen naar het achtergronddocument.