4.2.8 Levenscyclusanalyse

Life Cycle Costing (LCC) is een werkwijze om te komen tot de meest doelmatige oplossing met de bijbehorende levensduur vanuit financieel perspectief. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de verhouding tussen de aanlegkosten en de onderhoudskosten en naar mogelijkheden om investeringen eerder of juist later te doen. In de verkenning is vastgesteld dat de beheer- en onderhoudskosten van de drie mogelijke oplossingen (grond binnenwaarts, grond buitenwaarts en een langsconstructie) zoveel lager zijn dan de aanlegkosten en dat de grond oplossingen onderling zo weinig verschillen (binnen/buitendijks bouwen) dat deze niet onderscheidend zijn in een LCC analyse. Daarnaast is gekeken naar het verkorten of verlengen van de ontwerphorizon van de versterkingsmaatregelen. Het blijkt in ieder geval zinvol om naar een andere ontwerphorizon te kijken wanneer bestaande constructies worden gebruikt waarvan de resterende levensduur (mogelijk) geen 100 jaar meer is. Voor de hoogte is het uitgangspunt 50 jaar, uit de LCC analyse blijkt dat het niet zinvol is om de ontwerphorizon te verkorten met een adaptieve aanpak. Verder lijkt het uitstellen van investeringen in bepaalde gevallen zinvol. Voorbeelden hiervan zijn het handhaven van de huidige bekleding en het hanteren van de beslisboom piping waarmee de aanleg van pipingmaatregelen in bepaalde gevallen kan worden uitgesteld. In de planuitwerkingsfase zijn de verschillende onderdelen van de dijk (in samenhang met elkaar) nader ontworpen. Hier is een nadere LCC afweging plaatsgevonden waarmee de kosten integraal onderdeel uitmaken van de afwegingen die nodig zijn om het ontwerp te optimaliseren. De volgende elementen komen hiervoor in elk geval voor in aanmerking:

  • handhaven van de huidige bekleding;

  • hergebruiken van bestaande constructies;

  • ontwerp van onder meer de wegconstructie, de langsconstructie en de pipingmaatregelen

In aansluiting hierop bewaken we wat de voorgestelde dijkaanpassingen voor gevolg hebben voor toekomstig beheer en onderhoud. Door de ingrepen zal het in beheer zijnde areaal veranderen en voorzien wij op sommige plekken een extra behoefte aan monitoring. In het kader van ‘overdracht in een dag’ zullen wij de beheerder van informatie voorzien waarmee hij kan gaan anticiperen op eventuele aanpassingen aan de (jaarlijkse) beheer en onderhoudsbudgetten.