Verklarende woordenlijst en afkortingen

Aanleghoogte - De hoogte van de kruin, onmiddellijk na voltooiing van de dijkversterking.

1. Inleiding

Voor u ligt het projectplan Waterwet voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg.

1.1 Waarom een dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg?

In onze rivierdelta moeten we blijven werken aan bescherming tegen overstromingen. Na de hoogwaters in 1993 en 1995 zijn projecten uitgevoerd om dijken te versterken en de rivier meer ruimte te geven.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied van de dijkversterking loopt vanaf de kruising met de A2 (dijkpaal TG204+60m) tot de vesting Gorinchem (dijkpaal TG438+12m).

1.3 Te nemen besluiten

Om de dijkversterking te kunnen realiseren is een goedkeurings- en vaststellingsbesluit voor het Projectplan Waterwet nodig. Deze rapportage betreft het Projectplan Waterwet. Daarnaast zijn ook andere besluiten nodig.

2. De opgave voor een veilige en leefbare dijk

De doelstelling van het project is het realiseren van een veilige en leefbare dijk die voldoet aan de wettelijke hoogwaterveiligheidsnorm en past binnen de randvoorwaarden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en andere stakeholders.

2.1 Een veilige dijk

In 2016 heeft Waterschap Rivierenland (Veiligheidsanalyse WSRL, 2016) de dijk beoordeeld op basis van de nieuwe methoden en inzichten. Hierbij is gekeken naar de vier belangrijkste ‘faalmechanismen’.

2.2 Visie op een leefbare dijk

Daarnaast vormt de leefbaarheid van de dijk een belangrijk element van het ontwerp. Al vanaf 2014 zijn bewoners betrokken bij het ontwerp van de nieuwe dijk (zie paragraaf 2.2.1).

2.2.2 Handreiking Ruimtelijke kwaliteit

In opdracht van Waterschap Rivierenland is in 2015 de Handreiking Ruimtelijke kwaliteit Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg opgesteld. Deze is vastgesteld door de bestuurlijke begeleidingsgroep.

2.2.3 Koers van de dijk

Langs de dijk bevindt zich een groot aantal cultuurhistorische en archeologische waarden. Belangrijke waarde in het gebied is de Hollandse Waterlinie met als onderdelen Gorinchem Vesting, de Dalemse Sluis en Fort Vuren.

Toon meer resultaten