6.2.3 Inrichtingsplan Crobsche Waard

De voorkeursvariant is geoptimaliseerd en uitgewerkt tot een integraal inrichtingsplan voor de gehele Crobsche Waard. Het ontwerp van de voorkeursvariant is geoptimaliseerd ten aanzien van de positie en de dimensies van de geul

De maatregelenkaart voor de Crobsche Waard is weergegeven in figuur 6.4a Op de kaart zijn met lijnen de locaties van dwarsdoorsnedes weergegeven. Door op de kaart te klikken worden de doorsnedes zichtbaar. Figuur 6.4b geeft de inrichtingskaart weer. Onderstaand volgt een toelichting van de ingrepen.

Figuur 6.4a Crobsche Waard: Maatregelenkaart.

Figuur 6.4b Crobsche Waard: Inrichtingskaart.

Geul

De voorkeursvariant is verder geoptimaliseerd door het verbreden van de
diepe geul ten behoeve van maximale zandwinning. De geul bevindt zich ten
zuiden van het steenfabrieksterrein en loopt door naar het oosten.
Halverwege is de geul flink verbreed. Er komt naar verwachting veel grond
vrij die gebruikt kan worden voor de dijkversterking. De kribben langs de
Waal blijven behouden. De geul heeft aan weerszijde een natuurvriendelijk
oever met een talud van 1:7, voor het diepere deel van de geul is een talud
van 1:3,5 aangehouden. De verplaatsing van de zomerkade zal in verdere
uitwerking worden gedetailleerd. De zomerkade wordt tussen de nieuwe
geul en de bestaande plas geplaatst. Dit voorkomt dat er effecten op
bestaande natuurwaarden in de aanwezige plassen zullen optreden. De geul
draagt bij aan de benodigde riviercompensatie.

Gelders Natuurnetwerk

In de (uitgewerkte en geoptimaliseerde) voorkeursvariant vinden geen ingrepen plaats in GNN (Gelders Natuurnetwerk) gebied.

Recreatie

De wensen voor recreatie van verschillende partijen (grondeigenaren, bewoners/ensemble, gemeente) liepen uiteen. Door middel van individuele gesprekken met deze partijen en de gezamenlijke Ronde Tafel Crobsche Waard is tot een gezamenlijk gedragen recreatieve invulling gekomen, die vervolgens is opgenomen in het concept inrichtingsplan. Onderdelen hiervan zijn een plukbos gecombineerd met ruigte voor soortencompensatie, struin- en klompenpaden, nieuwe vislocaties en een uitkijkpunt.

De wensen van bewoners en ensemble ten aanzien van de verdere inrichting van de uiterwaard worden in overleg met de stakeholders in de komende periode verder uitgewerkt. In deze verdere uitwerking zullen ook de routes van paden en aansluitingen op de dijk worden gedetailleerd.

Daarnaast is er een beheer en onderhoudsplan opgesteld voor de Crobsche Waard.