(Grond)water

Ten behoeve van het bepalen van de effecten op (grond)water heeft geohydrologisch modelonderzoek plaatsgevonden. Zie voor de opzet van het onderzoek en de uitgebreide resultaten het Achtergrondrapport water. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies.

Effect op grondwaterstanden binnendijks

Er zijn geen significante grondwaterstandseffecten binnendijks te verwachten, zie figuur 6.17. Wel veroorzaakt de vergraving een verhoging van de van de stijghoogte in het watervoerend pakket tussen 5 tot 10 centimeter binnendijks, zie figuur 6.17. Echter is er voldoende weerstand in de deklaag aanwezig waardoor het effect in het watervoerend pakket niet doorwerkt naar de grondwaterstand. Het effect op de binnendijkse grondwaterstand is daarom minimaal.

Figuur 6.17 Het effect van de strang op de stijghoogte tijdens hoogwater.

Effect op watersysteem binnendijks

De kwel en afvoer nemen beperkt toe. De grootste toename van kwel en afvoer vindt plaats in het wiel nabij Boveneind. Dat komt dat deze in verbinding staat met het eerste watervoerend pakket, waardoor een kleine toename (<5 centimeter) al kan leiden tot een toename van de afvoer.

Effect op grondwater buitendijks

Tijdens hoogwater is er geen buitendijks effect op de grondwaterstand, omdat het gebied zowel in de huidige als in de toekomstige situatie bij hoogwater overstroomt. wat dat betreft is er geen verschil. Bij laagwater zal de grondwaterstand buitendijks afnemen. Het rivierpeil van de Waal is bij lage rivierpeilen lager dan het streefpeil in de binnendijkse peilvakken. Hierdoor draineert de rivier het binnendijkse systeem. Door de nieuwe strang komt dit lagere rivierpeil ook op plekken waar eerder de grondwaterstand in de bodem zat en kon stijgen (door opbolling). Verlagingen van 20 centimeter komen in de geul voor.

Effect op watersysteem buitendijks

De uiterwaardvergraving raakt buitendijks geen watergangen die onderdeel uitmaken van een gereguleerd watersysteem.

Figuur 6.18 Het effect van de strang op de grondwaterstand tijdens hoogwater.

Figuur 6.19 Het effect van de strang op de kwelflux tijdens hoogwater.

Figuur 6.20 Het effect van de strang op de afvoer tijdens hoogwater.

Figuur 6.21 Het effect van de strang en het verbinden van de kleiput op de grondwaterstand bij laagwater.