Woon-, werk- en recreatiefunctie

Woonfunctie

In de uiterwaard zelf zijn geen woningen gelegen. Wel bevinden er zich veel buitendijkse woningen aan de dijk. Overige woningen zijn binnendijks gelegen.

De woningen worden niet direct fysiek aangetast. Ook blijft het uitzicht behouden. Wel zijn er mogelijk indirecte effecten op binnendijkse en buitendijkse woningen als gevolg van wijzigingen in grondwaterstanden (kwel). Voor Herwijnen wordt effect verwacht op het watersysteem (grondwaterstanden en kwel) in binnendijks gebied door het verbinden van de grote kleiput. Deze effecten treden op wanneer de waterstand op de Waal lager is huidige kade rondom de kleiput. De optredende effecten ontstaan door een verhoogde dynamiek en leiden tot korte effecten. De langjarig gemiddelde waterstand in de kleiput veranderd niet. Tijdens waterstanden hoger dan de kruin van de kade treden geen effecten op.

Daarnaast kan het gebied achter de rug na inundatie sneller leeglopen als gevolg van het verbinden van de plas. Hierdoor zijn tuinen mogelijk eerder begaandbaar. Dit is een van de wensen van de bewoners. Door de verbinding met de Waal, is het peil in de kleiput gelijk aan de Waal. Zonder deze verbinding draineert het gebied alleen via de grond, wat weken zo niet maanden kan duren. Voor meer informatie over de dynamiek zie effectrapport hydrologie.

Voor het oosten geldt het volgende: effecten treden op omdat de dempende werking van de grote kleiput verdwijnt (omdat deze de dynamiek van de rivier krijgt). Deze effecten uiten zich in vernatting in natte situaties en verdroging in droge situaties. Gemiddeld gezien verandert de grondwaterstand niet, alleen komt er meer dynamiek in. Deze hydrologische effecten kunnen nadelige afgeleide effecten tot gevolg kunnen hebben voor binnendijks bebouwd gebied / agrarisch gebied. Kijkend naar de omgeving en de ligging van de grote kleiput verwachten we met name nadelige afgeleide effecten voor het bebouwde gebied rondom de Katerdam.

Werkfunctie

Het westen van het gebied is in gebruik als agrarisch grasland. Als gevolg van de aanleg van de kleine geul neemt het areaal agrarische percelen af. Toegang van de percelen blijft mogelijk door middel van de aanleg van meerdere bruggen die toegankelijk zijn voor agraische voertuigen. Er worden geen grote nadelige indirecte effecten verwacht voor de landbouw als gevolg van mogelijke kwel of grondwaterstanden. De effecten concentreren zich tot in de geul, daar buiten worden er geen significante effecten verwacht.

Recreatie

De uiterwaard wordt recreatief gebruikt door wandelaars. Door een deel van de uiterwaard loopt een zogenaamd ‘klompenpad’. In de uiterwaard loopt het wandelpad langs de resten van het kasteel Frissestijn (huis te Herwijnen) aan. Het klompenpad blijft behouden en wordt toegangekelijk gemaakt door middel van een brug in het westen van de uiterwaard.

Ten westen van de uiterwaard bevindt zich camping de Zwaan. Deze wordt niet geraakt door de herinrichting.