(Grond)water

Ten behoeve van het bepalen van de effecten op (grond)water heeft geohydrologisch modelonderzoek plaatsgevonden. Zie voor de opzet van het onderzoek en de uitgebreide resultaten het Achtergrondrapport (grond)water. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies.

Effect op grondwaterstanden binnendijks

Vlak achter de dijk zal in een hoogwatersituatie in een kleine zone de grondwaterstand 5 tot 10 centimeter hoger worden dan in de huidige situatie, zie Figuur 6.38. Dit wordt veroorzaakt doordat de strangen in de uiterwaard voor een verhoging van de stijghoogte[1] in het watervoerend pakket en de tussenzandlaag zorgen.

Figuur 6.38 Het effect van de strang op de binnendijkse grondwaterstand tijdens hoogwater.

Effect op watersysteem binnendijks

De kwel zal, in de zone waar de hogere grondwaterstand voorkomt, enigszins toenemen. Uit de berekening komt, dat het extra water deels wordt afgevoerd door de bestaande waterlopen en in het Grote Wiel.  Dat komt dat deze in verbinding staat met het eerste watervoerend pakket, waardoor een kleine toename (<5 centimeter) al kan leiden tot een toename van de afvoer.

Effect op grondwater buitendijks

Tijdens hoogwater is er buitendijks geen effect op de grondwaterstand, omdat zowel in de huidige als in de toekomstige situatie het gebied overstroomt. Bij laagwater zal de grondwaterstand buitendijks hoger worden dan in de huidige situatie. Dit is voor de natuurlijke functies buitendijks positief.

Effect op watersysteem buitendijks

In de Woelse Waard is buitendijks geen gereguleerd watersysteem. De ingreep heeft dus geen effecten.

Figuur 6.39 Effect van de strang op de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket tijdens hoogwater.

Figuur 6.40 Het effect van de strang op de binnendijkse kwelflux tijdens hoogwater

Figuur 6.41 Het effect van de strang op de binnendijkse afvoer tijdens een hoogwatersituatie.

Figuur 6.42 Het effect van de strang op de grondwaterstand bij laagwater.

  • 1 De stijghoogte is de drukhoogte van het grondwater in een watervoerend pakket.