4.4 Ontwerp en effecten per dijkvak

In de volgende paragrafen wordt per dijkvak het ontwerp weergegeven op kaart en zijn de door de omgeving ingebrachte ideeënde en de effectbeoordeling in te zien. Een nadere onderbouwing van effecten van de versterking van de dijk is terug te vinden in hoofdstuk 5 en de achtergrondrapporten zoals opgenomen onder 'Bijlagen'.