6.3.2 Variantenafweging en uitwerking voorkeursvariant

Om te komen tot een afweging voor het ontwerp van de herinrichting van de Herwijnense Bovenwaard zijn varianten onderzocht. Er is hierbij gezocht naar een maximale bandbreedte van varianten; enerzijds in de ruimte die de herinrichting biedt voor de rivier (waterstandsverlaging) anderzijds in de bijdrage die de herinchting levert aan de KRW-taakstelling. Voor de vier varianten heeft een uitgebreide effectanalyse plaatgevonden.Op basis van de effectenanalyse is een voorkeursvariant bepaald die is gedeeld met de bevoegde gezagen (begin april 2019). Deze is vervolgens verder is uitgewerkt in een inrichtingsplan.