4.3.2 Wegen en wegaansluitingen

De weg op de kruin of berm van de dijk is voor het grootste gedeelte in beheer bij de gemeenten Gorinchem en West Betuwe en heeft als functie erftoegangsweg. Bij Tuil ligt de provinciale weg N830 op de berm van de dijk. Deze weg en de parallelweg op de kruin in dijkvak 2b t/m 3a zijn in beheer bij provincie Gelderland.

De huidige functionaliteit van de dijkwegen wordt in beginsel na de dijkversterking teruggebracht. Binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 km/h (met uitzondering van de entree van Gorinchem), daarbuiten 60 km/u (zie themakaart verkeer). Op enkele locaties wordt de overgang van 30 naar 60 km/u of andersom iets verplaatst naar een voor de weggebruiker logischer locatie.

De vormgeving (wegprofiel) van de weg is gebaseerd op het profiel van de Gastvrije Waaldijk (zie ook paragraaf 4.1.2). 

Bij wegaansluitingen (kruispunten) worden na de dijkversterking buiten de bebouwde kom verkeersplateaus aangebracht. Binnen de bebouwde kom, bij kruispunten met openbare wegen en bij gevaarlijke bochten wordt verlichting aangebracht. De drie groene omdijkingen blijven, net als nu, afgesloten voor verkeer.

Op een aantal trajecten en locaties zijn bijzonderheden in het wegontwerp:

  • De weg op de dijk rond de Kerkewaard (dijkvakken 3b en 3c) wordt, in overleg met gemeente West Betuwe, afgewaardeerd tot fiets-/voetpad.

  • De weg die op de oude dijk loopt ter plaatse van de drie groene omdijkingen, wordt niet aangepast. De overgangen worden ingepast.

  • De doorgaande weg van de Graaf Reinaldweg via de Zeiving naar de veerstoep van het veer naar Brakel wordt verplaatst en zodanig vormgegeven dat de verkeersveiligheid voor de fietsers en de bereikbaarheid van de veerpont worden verbeterd.

  • De locatie van de drie overlaten blijft door een afwijkende wegverharding herkenbaar.

  • Bij de entree naar Gorinchem wordt een ander wegprofiel toegepast dan het Gastvrije Waaldijk profiel.