7.5 Veiligheid tijdens de uitvoering

Veiligheid is belangrijk. Het gaat daarbij uiteraard om de waterveiligheid; de dijk moet weer sterk genoeg worden. In de afweging van de verschillende varianten in de verkenningsfase is dit dan ook altijd prioriteit nummer 1 geweest. Is de waterveiligheid niet gegarandeerd? Dan wordt die oplossing niet toegepast.

Een andere vorm van veiligheid gaat over de uitvoering van de werkzaamheden. Hoe garanderen we dat iedereen -zowel de mensen die het werk uitvoeren als omwonenden en passanten- elke dag veilig weer thuis komt? In de afweging van het Voorkeursalternatief is veiligheid integraal meegenomen in de verschillende thema's binnen het afweegkader. Onder het thema uitvoerbaarheid is bijvoorbeeld voor elk dijkvak gecontroleerd of de kansrijke oplossingen veilig uitvoerbaar zijn. Indien dit niet het geval was, werd deze kansrijke oplossing als niet-kansrijk bestempeld en zijn de andere -wel veilige- oplossingen tegen elkaar afgewogen.

In de verdere uitwerking van het Definitief Ontwerp voor het Projectplan Waterwet is deze uitvoerbaarheid nader bekeken en verder uitgewerkt in twee thema’s; veiligheid op de werkvloer (uitvoerbaarheid) en veiligheid van omwonenden (hinder tijdens de uitvoering). Om beide te kunnen garanderen nemen we de volgende uitgangspunten mee in het ontwerp én in de uitvoering:

De Graaf Reinaldalliantie streeft naar een veiligheidsniveau op trede IV van de Veiligheidsladder. Dit betekent dat het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie zeer hoog moet zijn. Om dit te garanderen wordt een aantal maatregelen genomen:

  • Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt altijd een veiligheidscheck gedaan.

  • Onderaannemers worden geselecteerd op hun manier van omgaan met veiligheid.

  • Werknemers worden opgeleid en aangesproken op hun manier van omgaan met veiligheid, door bijvoorbeeld regelmatig instructies te geven over veilig werken of door middel van werkplekinspecties.

  • Er wordt een proactieve houding op het gebied van veiligheid nagestreefd. Werknemers worden gestimuleerd om elkaar aan te spreken en om veiligheid als eigen verantwoordelijkheid te zien.

  • Door middel van een app worden onveilige situaties gemeld en wordt hier direct op geanticipeerd.

We gaan voor Geen Ongevallen tijdens de werkzaamheden. Bovenstaande maatregelen dragen hieraan bij.

Tijdens de realisatie doen we er alles aan om het voor bewoners zo veilig mogelijk te houden. We stellen bijvoorbeeld tijdelijke omleidingsroutes voor verkeer in, scheiden waar mogelijk woon- en werkverkeer van elkaar en zetten verkeersbegeleiders in op potentieel gevaarlijke locaties. 

Niet gesprongen explosieven

In het kader van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg heeft vooronderzoek naar conventionele explosieven plaatsgevonden (Bombs Away, 2015). Dit onderzoek is in 2018 gebruikt om op basis van het Voorkeursalternatief te bepalen waar in het projectgebied opsporing van conventionele explosieven benodigd is. Er zijn ingrepen voorzien in gebieden die verdacht zijn van dump-, geschuts- en/of afwerpmunitie (zie figuur 7.10). Daar waar de ingrepen en het risicogebied elkaar kruisen is vervolgonderzoek door middel van oppervlakte- (daar waar dump- en geschutsmunitie verwacht wordt) en/of dieptedetectie (daar waar afwerpmunitie verwacht wordt) nodig voordat de realisatie start.

Figuur 7.10  Niet gesprongen explosieven