5.8 Hinder tijdens uitvoering

Tijdens de uitvoering is het onvermijdelijk dat er hinder zal ontstaan voor omwonenden. Door nu al goed na te denken over de effecten van hinder tijdens de uitvoering kunnen we op een slimme manier omgaan met bijvoorbeeld bereikbaarheid, geluidsoverlast en trillingen. Per hinderaspect wordt omschreven wat de omgeving kan verwachten en welke maatregelen genomen worden om hinder zoveel mogelijk te beperken.

Uitgangspunt is uiteraard dat overlast en schade tijdens de realisatie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voorafgaand aan de uitvoering worden werkplannen gemaakt en de benodigde uitvoeringsvergunningen aangevraagd. De inhoud van deze plannen en de voorgenomen werkzaamheden en te verwachten overlast worden gedeeld en besproken met omwonenden.