10.2 Overlegstructuren

In het najaar van 2014 zijn een klankbordgroep (KBG), een ambtelijke begeleidingsgroep (ABG) en een bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG) ingesteld. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van belangenorganisaties als landbouw, natuur, cultuurhistorie en bewoners/vertegenwoordigers van de ensemblewerkgroepen. In de ambtelijke begeleidingsgroep zijn de gemeenten Gorinchem en West Betuwe (voorheen Lingewaal en Neerijnen), de provincies Zuid-Holland en Gelderland, Rijkswaterstaat (West Nederland Zuid en Oost Nederland) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vertegenwoordigd. In de bestuurlijke begeleidingsgroep zijn deze medeoverheden op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd. De onafhankelijke voorzitter van de klankbordgroep brengt, als adviseur van de BBG, het advies van de KBG in. De vergaderfrequentie is ca. drie tot vier keer per jaar voor KBG en ABG en minimaal één keer per jaar voor BBG. Deze overleggen functioneren tot op heden.

Naast deze brede overleggen vinden er regelmatig thematische overleggen plaats, zoals over cultuurhistorie (linielandschap en Fort Vuren), recreatie (recreatietafel en Gastvrije Waaldijk), natuur (Natura2000 en compensatie), verkeer (verkeerstafel) en inpassing woningen/herbouw (RO-tafel). Verder is er overleg met betrokkenen en omwonenden over speciale locaties zoals het Heuffterrein, de Crobsche Waard en de Kerkewaard en worden in ‘ontwerpateliers’ de ontwerpen van de uiterwaarden besproken. Belangrijke informatie met een persoonlijk belang wordt individueel met de betrokkenen besproken (keukentafelgesprekken)

In het voorjaar van 2018 is gestart met de Werkgroep Bevoegde Gezagen, waarin de wettelijke procedures worden voorbereid.