3.3.6 Invullen witte vlekken

In het Voorkeursalternatief (VKA) zaten nog twee grote ‘witte vlekken’; één in deeltraject 3 (dijkvak 3a t/m 3d) en één in dijkvak 10a (nabij het Heuffterrein) (zie paragraaf 3.2). Deze zijn te zien in onderstaande kaart. Om op deze locaties een keuze te kunnen maken voor een voorkeursoplossing voor de dijkversterking was ten tijde van het vaststellen van dit VKA meer onderzoek nodig. Tijdens de planuitwerkingsfase is dit onderzoek uitgevoerd en is voor beide locaties alsnog een voorkeursoplossing voorgesteld. 

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 3.7 Het voorkeursalternatief

Dijkvak 3a t/m 3d Kerkewaard

In de verkenningsfase zijn in dijkvak 3a t/m 3d naast de reguliere oplossingen (grond binnenwaarts, grond buitenwaarts en langsconstructie) ook twee opties voor dijkverleggingen voorgesteld. Eén variant waarbij de waterkering naar de Hertog Karelweg verlegd wordt en één variant met een dijkverlegging door middel van een constructie langs de haven.

De verlegging over de Hertog Karelweg heeft dermate veel negatieve effecten ten opzichte van het versterken van de huidige waterkering dat deze niet opwegen tegen de positievere effecten. De overweging is hierbij als volgt:

De versterking van de Hertog Karelweg leidt tot een waterkering waarin coupures zitten (onderbrekingen van de waterkering). In principe zijn nieuwe coupures ongewenst, omdat deze langjarige kosten met zich meebrengen voor onder meer de opslag van het keermiddel en voor de beheerorganisatie. Positief voor de bedrijven en een woning ten noorden van de Hertog Karelweg is dat deze door de verlegging binnendijks komen te liggen. De combinatie van een keerwand langs de Hertog Karelweg met de inrit van het containerbedrijf van Uden levert potentieel verkeersonveilige situaties.

Al met al wegen de nadelen van de verlegging langs de Hertog Karelweg niet op tegen de (beperkte) voordelen ten opzichte van het versterken van het bestaande tracé. Deze optie valt dus af.

Versterking over het huidige tracé en de dijkverlegging langs de haven zijn verder onderzocht. De constructie langs de haven kent als voordeel dat dijkvak 3b en 3c hun waterkerende functie verliezen en daarom toekomstbestendiger kunnen worden ingericht met behulp van een groene buffer. Uit nader onderzoek blijkt echter dat een gedeelte van de groene buffer ook mogelijk is bij een versterking op het huidige tracé.

Door de aanscherping van de uitgangspunten van WSRL mag het hoge voorland worden meegenomen in de stabiliteitsberekeningen (zie ook paragraaf 3.3.4). De benodigde versterking van de bestaande dijk is hierdoor sterk teruggebracht. Alles overwegende wordt daarom gekozen voor een versterking van het huidige tracé.

Meer informatie over de afweging van het Voorkeursalternatief in de Kerkewaard is te vinden in de factsheets, klik hier om deze te openen.

Dijkvak 10a

Voor dijkvak 10a zijn in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau drie kansrijke oplossingen vastgesteld; grond buitenwaarts, langsconstructie en een dijkverlegging. Na nader onderzoek is gebleken dat de plannen voor de gebiedsontwikkeling minder goed kunnen worden ingepast wanneer wordt gekozen voor een dijkverlegging over het gehele vak. De effecten op de bodemkwaliteit (oude stortlocatie), de inpassing van een nieuwe dijk in het huidige landschap (landschap en dijktracé), cultuurhistorie, rivierkunde en duurzaamheid (de mogelijkheid om in de toekomst het Heuffterrein verder te ontwikkelen) scoren negatiever dan de andere oplossingen. Daarom valt een dijkverlegging over het gehele dijkvak af. 

In het oostelijk deel van het dijkvak, tussen dijkpaal TG388 t/m TG390, blijft de dijkverlegging wel een optie. Daarnaast zijn grond buitenwaarts en langsconstructie kansrijke oplossingen op dit gedeelte van het dijkvak. De langsconstructie valt af vanwege de slechte uitvoerbaarheid. Bij de oplossing grond buitenwaarts wordt de kruin van de dijk naar buiten verplaatst en kan het historische dijklint niet behouden blijven. Wanneer woningen gesloopt moeten worden wordt volgens het stappenplan eerst gekeken of er een andere oplossing mogelijk is. Een dijkverlegging achter de woningen langs zorgt ervoor dat de woningen behouden kunnen blijven. De weg blijft in dit gedeelte van het dijkvak op de huidige dijk lopen. Zo ontstaat een groene omdijking.

In het westelijke deel van het dijkvak zijn grond buitenwaarts en langsconstructie kansrijke oplossingen. Grond buitenwaarts leidt ertoe dat BUKO zeker niet kan blijven op deze locatie. Bij een langsconstructie bestaat er ook een reële kans dat BUKO zal moeten wijken. Mede vanwege de bredere mogelijkheden die grond buitenwaarts biedt voor een herontwikkeling van het Heuffterrein wordt gekozen voor de oplossing grond buitenwaarts.  

Meer informatie over de afweging van eht voorkeursalternatief in dijkvak 10a is te vinden in de factsheet. Klik hier om deze te openen.