10.3 Ontwikkelkansen

Vanaf het voorjaar van 2016 zijn vijf ‘ensemblewerkgroepen’ actief met vijf speciale locaties (Waardenburg, Haaften, Herwijnen, Vuren en Linielandschap) die in de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit zijn beschreven. Zij hebben hun ideeën om de dijkversterking te combineren met andere ruimtelijke ontwikkelingen op papier gezet en voorgelegd aan de bestuurders van de bevoegde gezagen van gemeenten, provincie en waterschap.

Op 21 april 2017 is zijn in een bestuurlijke conferentie de voorstellen van de ensemblewerkgroepen besproken. Het resultaat van de bestuurlijke conferentie is vastgelegd in het rapport ‘Uitgangsproduct Voorstellen van de ensemblewerkgroepen en vervolg op de Bestuurlijke conferentie Onze dijk: veilig en leefbaar’. Tijdens de uitwerking van het Definitief ontwerp (DO) is de voortgang van de voorstellen van de ensembles periodiek gerapporteerd in een voortgangsrapportage en gepubliceerd op www.gralliantie.nl. Tijdens ensemblebijeenkomsten in december en januari is de verwerking van de voorstellen bovendien ook persoonlijk toegelicht aan de ensembles. De voortgangsrapportages worden daarnaast ook met de klankbordgroep, ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep gedeeld.

Naast de ensemblewerkgroepen zijn ook vanuit andere partijen, zoals overheden wensen en ideeën ingebracht voor aanpassingen aan of in de omgeving van de dijk. Deze wensen zijn verschillend van aard en status en zijn allen onderzocht in de aanloop naar het DO. In de afgelopen periode zijn alle ontwikkelkansen verder uitgewerkt en verdeeld in drie categorieën:

  • ontwikkelkans gaat door

  • ontwikkelkans vervalt

  • doorgang wordt vastgesteld in de volgende fase

In onderstaand diagram is te zien dat 63% van de door de omgeving aangedragen ontwikkelkansen doorgaat. van 13% wordt in de volgende fase vastgesteld of ze doorgaan. In hoofdstuk 4.4 zijn alle klantwensen per dijkvak weergegeven in de 'factsheets'.

Figuur 10.2 Ontwikkelkansenstatus

Sommige ontwikkelkansen hebben een dermate sterke band met de dijk dat ze hoe dan ook meegenomen kunnen worden in het ontwerp van de dijk. Dit noemen we inpassen. Andere ideeën hebben een externe financier nodig om gerealiseerd te kunnen worden. Deze kunnen niet binnen het budget van de dijkversterking worden meegenomen, maar kunnen wel uitgevoerd worden als een andere partij hiervoor betaald. Afspraken omtrent deze ontwikkelkansen, onder meer over de financiering, worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Ten slotte zijn er de ontwikkelkansen die niet binnen de dijkversterking worden gerealiseerd. Dat kan zijn omdat er geen geld beschikbaar is, maar ook omdat de kans te groot of te ingewikkeld wordt om bij de dijkversterking in te passen. Er kan dan worden gekozen om de ontwikkelkans ‘adaptief’ mee te nemen. Er blijft dan ruimte in het ontwerp om in de toekomst het idee alsnog te realiseren.