5.6 Landbouw

Aantal hectare en aantal agrarische bedrijven dat wordt geraakt

Als gevolg van de dijkversterking is er sprake van ruimtebeslag op grond die voor agrarische doelen wordt gebruikt (grasland, bouwland, boomgaard). De dijkversterking raakt ca. 21 ha. grasland/bouwland en ca. 0,5 ha. boomgaard. Het aantal percelen waar ingrepen zijn voorzien betreft ca.140 (in bezit van ca. 65 unieke eigenaren). De steunberm van de nieuwe dijk kan opnieuw in gebruik worden genomen voor een agrarische functie. Hier is in de berekende hectare van het ruimtebeslag geen rekening mee gehouden. Het gebruik van de bermen is/wordt afgestemd met de betreffende eigenaren.

Ook in de Crobsche Waard, de Herwijnense Bovenwaard en de Woelse Waard worden agrarische gronden geraakt door de realisatie van geulen, overstromingsvlaktes, maaiveldverlagingen etc. Het gaat hierbij om ca. 60 hectare in totaal en 15 unieke eigenaren.

Effect op de landbouwfunctie als gevolg van vernatting en/of verdroging

Binnendijks stijgt de grondwaterstand als gevolg van de dijkversterking in een zeer beperkte zone. De effecten daarvan worden geminimaliseerd met het dijkontwerp. Wel zal bij een binnendijkse versterking de natte zone vlak achter de dijk naar binnen opschuiven. Tevens zal regenwater van een steunberm afstromen. Beide zullen via het dijkontwerp geminimaliseerd worden, door het aanleggen van een afwateringssloot. Binnendijkse grondwatereffecten als gevolg van de dijkversterking en daarmee risico’s voor vernatting en/of verdroging zijn niet of nauwelijks te verwachten.

Bij de Herwijnense Bovenwaard zal door het verbinden van de kleiput meer dynamiek optreden in de grondwaterstand. Dit kan zowel positief als negatief bijdragen aan de landbouwproductiviteit. Dit zal van jaar tot jaar verschillen, gemiddeld genomen zal de grondwaterstand niet veranderen. In een kleine lokale zone achter de dijk kan enige vernatting optreden, verder worden door de uiterwaard vergravingen heel minimale effecten voor de landbouw verwacht.

Effect op bereikbaarheid agrarische gronden en bedrijven

Uitgangspunt is dat agrarische gronden en percelen bereikbaar blijven, ook tijdens realisatie van de dijkversterking. Ontsluitingswegen langs de dijk worden teruggebracht. Ook de agrariërs in de Crobsche Waard, de Woelse Waard en de Herwijnense Bovenwaard, waar herinrichting is voorzien, krijgen perceelsontsluitingen.