4.2.7 Waterkerende kunstwerken

In de dijk zit een aantal constructies die bij hoogwater ook als waterkering moeten dienen, dit zijn de zogenaamde waterkerende constructies. Een van die kunstwerken is de historische Dalemse sluis.

De Dalemse sluis is een zogenaamde de-inundatiesluis. De de-inundatiesluis wordt ingezet nadat er een dijkdoorbraak heeft plaats gevonden en het water moet worden afgevoerd uit de dijkring. Bij de dijkversterking in de ’90-er jaren is voor de monumentale Dalemse sluis een nieuwe keersluis gebouwd. Deze keersluis vormt de waterkering. Deze keersluis voldoet aan de eisen waardoor er in het kader van de dijkversterking geen maatregelen nodig zijn.

Verder liggen er op het traject tussen Fort Vuren en Gorinchem drie overlaten: de Dalemse overlaten genoemd. Deze overlaten zijn herkenbaar aan de klinkerbestrating op de kruin. Net als de Dalemse sluis worden de Dalemse overlaten ingezet na een dijkdoorbraak. De dijk ter plaatse van de overlaten wordt dan doorgestoken om het water uit de dijkring te laten lopen. De Dalemse overlaten worden versterkt conform een normale dijk. Wel wordt in de ruimtelijke inpassing rekening gehouden met de herkenbaarheid.

De historische uitwateringssluis naast Fort Vuren is in de vorige dijkversterking dichtgemaakt met een stalen scherm. De huidige staat van de uitwateringssluis is slecht. Hierdoor is er een risico dat het gewelf van de sluis instort en zo de dijk ondermijnt. Het risico op ondermijning dient te worden verkleind. Aangezien de historische uitwateringssluis een monument is, wordt in overleg met de RCE gekeken naar een passende oplossing.