4.2.9 Innovaties

In de verkennings- en planuitwerkingsfase zijn er diverse innovaties op het gebied van rekentechnieken ontwikkeld en toegepast om de ruimte die nodig is voor de nieuwe dijk zo optimaal mogelijk, conform de nieuwe normen en laatste inzichten, te kunnen bepalen. Een voorbeeld daarvan is het opstellen van een ‘beslisboom piping’ met een bijbehorende pipingtool, om de keuze voor wel of geen pipingmaatregel voor een dijkvak te kunnen bepalen.

De afgelopen periode is geïnventariseerd welke innovaties binnen de uitvoering van de dijkversterking ingezet kunnen worden. 

Drie thema's worden nader onderzocht in de uitwerking van het Uitvoeringsontwerp:

Verticale pipingmaatregelen

Verticale pipingmaatregelen kunnen op verschillende wijze worden uitgevoerd. Naast het toepassen van stalen damwanden (heaveschermen) zijn voor dit project ook verticaal zanddicht geotextiel (VZG), grofzandbarrière (GZB) en pro lock schermen geopperd. De laatste drie maatregelen (VZG, GZB en Pro Lock) vallen af vanwege uitvoeringstechnische redenen (bijvoorbeeld: het inbrengen van de plastic Pro Lock schermen lukt niet) in combinatie met de aanwezige gesteldheid van de grond. Daarom wordt onderzocht of er nog andere innovaties zijn die wel kunnen worden toegepast in plaats van een stalen damwand. Een voorbeeld hiervan zijn soilmix varianten zoals cement-bentoniet, high tech road en SoSeal. Allen zijn – in tegenstelling tot een stalen damwandconstructie - trillingsvrij is aan te brengen.

Toepassing gebiedseigen grond

Wanneer de grond die vrijkomt tijdens het project ook weer gebruikt kan worden in de dijkversterking, is dit duurzamer dan wanneer er nieuwe grond moet worden aangevoerd. Om dit te kunnen doen, moet de vrijkomende grond wel voldoende sterk zijn en aan de eisen voor een dijklichaam voldoen. Momenteel wordt gezocht naar een methode om de gebiedseigen zandkernen en/of bekleding van de dijk sterker te maken, zodat we de vrijkomende grond in het project kunnen gebruiken voor de versterking

Energievraagstuk

Op enkele locaties passen wij een constructief scherm toe in een bebouwde omgeving. Wellicht is het op die locaties mogelijk om dat scherm te combineren met energiewinning door de aanwezige beschikbare warmte in de bodem dicht aan de oppervlakte te brengen, zodat deze gebruikt kan worden door de aanwezige bebouwing. Men spreekt dan van een energiedamwand of -diepwand.