9.2.2 Uiterwaarden

De herinrichting van de uiterwaarden die onderdeel uitmaken van dit Projectplan dient verschillende doelen (zie hoofdstuk 5). Om de doelen van de herinrichting van de uiterwaarden ook voor de lange termijn veilig te stellen, is beheer en onderhoud in deze gebieden noodzakelijk. Het gaat daarbij onder meer om:

  • Beheer en onderhoud van de vegetatie, zoals snoeien, maaien en begrazing;

  • Beheer en onderhoud van het watersysteem, zoals het onderhouden van duikers en het baggeren van geulen en watergangen;

  • Beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen, zoals het toegankelijk houden van struinpaden;

De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud is gekoppeld aan de verschillende doelen (functies).

Voor elk van de uiterwaarden  is een beheerplan- en onderhoudsplan opgesteld. Zie Beheer en onderhoudsplan Woelse Waard, Beheer en onderhoudsplan Herwijnense Bovenwaard en Beheer- en onderhoudsplan Crobsche Waard. Hierin komen de volgende onderdelen aan de orde:

Beheervisie: welk streefbeeld is er voor het gebied voor de langere termijn, vanuit de verschillende doelen die met de herinrichting worden gediend.

Beheereisen: welke onderdelen omvat het gebied in de toekomstige situatie in termen van functies en objecten en welke functionele eisen gelden voor deze objecten.

Beheerorganisatie en verantwoordelijkheden: wie is verantwoordelijk voor welke functie en object?

De beheerplannen zijn onderdeel van de Inrichtingsplannen van de verschillende uiterwaarden. De beheerplannen zijn de basis voor het sluiten van beheerovereenkomsten tussen de verschillende partijen: grondeigenaren, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en gemeenten.