4.3.5 Kabels en leidingen

In het kader van de dijkversterking heeft al vanaf de verkenningsfase onderzoek plaatsgevonden naar de ligging van kabels en leidingen. Langs en door de dijk liggen verschillende (Nuts) kabels en leidingen, voor elektriciteit, data, gas, water en riolering. Veel leidingen die langs de dijk liggen kunnen daar niet blijven liggen en moeten worden verlegd. Bij de afweging of leidingen kunnen blijven liggen of moeten worden verlegd, is gekeken naar de combinatie van de veiligheid van (met name) leidingen en de gevolgen van eventueel bezwijken voor de veiligheid van de dijk.

Voor kabels en leidingen die niet kunnen blijven liggen is, samen met de netbeheerders, gekeken naar de beste manier van verleggen. Hierbij zijn de criteria uit de Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen (NKL1999) en de Telecomwet gehanteerd: ‘laagst maatschappelijke kosten ‘ en ‘nut en noodzaak’. Daarbij zijn ook de technische maakbaarheid en de veiligheid van de dijk in beschouwing genomen.

De kabels en leidingen die langs de dijk liggen zijn voornamelijk distributie-kabels en leidingen die de woningen bedienen. Voor de langsliggende kabels en leidingen die moeten worden verplaatst is een nieuw tracé ontworpen achter de bestaande dijk (aan de binnenzijde van de dijk). Dit tracé is opgenomen op de plankaart. Het tracé is zoveel mogelijk langs wegen en in grond van overheden gelegd. Soms bleek dat niet mogelijk in verband met technische eisen zoals de maximale lengte van leidingen.

Onderstaande kaart geeft het nieuw tracé voor de kabels en leidingen weer. 

Figuur 4.24 Nieuwe tracés kabels en leidingen

Er zijn ook leidingen die de dijk kruisen. Dit zijn transportleidingen die gas, water, elektra en telecom over grotere afstanden vervoeren. Van deze kruisende leidingen worden 3 leidingen (mogelijk) aangepast:

  • Gasunieleiding in dijkvak 4b (leiding naar de Crobsche Waard). Deze leiding doorkruist de dijk ter hoogte van de Crobseweg te Haaften. Voor deze 4” Hogedruk gasleiding is afgewogen en onderzocht of de leiding verlegd moet worden of dat deze gehandhaafd kan blijven door middel van een constructie in de dijk. Uit de afweging van deze twee varianten blijkt dat de leiding verleggen met behulp van een 'HDD'-boring de meest toekomstbestendige oplossing is met dezelfde maatschappelijke kosten als het handhaven van de huidige kruising.

  • Dunealeiding in dijkvak 9b (2 x 1200 mm). Deze leidingen vervoeren water uit de Afgedamde Maas naar de duinen. Dit water wordt daar geïnfiltreerd om er drinkwater van te maken. Er is onderzocht of de leiding kan worden behouden. Met enkele aanpassingen aan de leiding is dit mogelijk: de leidingen worden inwendig geïnspecteerd,  mangaten worden versterkt en er wordt een monitoringssysteem aangelegd om de toestand van de leidingen te monitoren.

  • Voor het inpassen van de leiding en borgen van de waterveiligheid van de dijk is een aantal varianten opgesteld. De varianten die hiervoor mogelijk zijn variëren van een constructie om deze zettingen op te vangen tot een lagere maar diepere berm in het gebied van de leiding, tot een combinatie van beide technieken. De uitwerking hiervan vergt een nadere inspanning op basis van maatschappelijk laagste kosten. Daarom is er in het huidige Projectplan Waterwet de oplossing met het lage brede berm vertrekpunt voor het ruimtebeslag waarbinnen deze maatregel nader wordt uitgewerkt.  De betrokken stakeholders zullen in onderling overleg deze maatregel verder uitwerken.

  • Watertransportleiding Oasen en  HD Gasleiding Stedin in dijkvak 14A en 14B. De huidige leidingen liggen in het talud van de huidige dijk. Omdat in dijkvak 14b een langsconstructie is voorzien is het niet mogelijk om de bestaande leiding op de huidige locatie te handhaven. De leidingen zullen worden verlegd met behulp van een 'HDD'-boring ver buiten het toekomstige PVVR, waardoor ook de toekomstige leveringszekerheid van water en gas voor de stad Gorinchem beter zijn gewaarborgd en waardoor dijkvak 13d t/m 14a geheel vrij zijn drukleidingen.

Ontwikkelkans aanleg glasvezel

Een van de voorgestelde ontwikkelkansen is de aanleg van glasvezel in het projectgebied. Om werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren is gekeken of de werkzaamheden die benodigd zijn voor de aanleg van glasvezel gecombineerd kunnen worden met de realisatie van de dijkversterking. In de gemeente West Betuwe zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de dijk de mogelijkheid worden geboden aan de partij die het glasvezel aanlegt. De gemeente Gorinchem ziet af van de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Deze ontwikkelkans wordt bij gemeente Gorinchem echter op verzoek van het betreffende ensemble opnieuw onder de bestuurlijke aandacht gebracht ter beoordeling door de bestuurders. Indien zij positief oordelen en voor financiering zorgen, kan deze kans alsnog doorgaan.