Referenties

Waterschap Rivierenland, 2015. Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit. Dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg.

Waterschap Rivierenland, 2006. Veiligheidsanalyse.

Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen, Waterschap Rivierenland, 2019

Technische uitgangspunten notitie Waterveiligheid, Graafreinaldalliantie, GO-WA-RAP-24217, maart 2020

Ontwerpnota's Waterveiligheid (GO-WA-RAP-24474, GO-WA-RAP-24475, GO-WA-RAP-24478, GO-WA-RAP-24473, GO-WA-RAP-24269, GO-WA-RAP-23288), Graaf Reinaldalliantie, maart 2020.

Ontwerpnota beheer en inrichting (GO-WA-NOT-23952), ontwerpnota landschap, natuur, cultuur en archeologie (GO-WA-NOT-23953), ontwerpnota recreatie (GO-WA-NOT-23955), ontwerpnota Stakeholder gebonden objecten (GO-WA-NOT-23957), ontwerpnota verkeersinfra (GO-WA-NOT-23959), ontwerpnota (oppervlakte) watersysteem (GO-WA-NOT-23960), Graaf Reinaldalliantie, oktober 2020.

Commissie voor de milieueffectrapportage. 27 maart 2018. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport dijkversterking Gorinchem-Waardenburg.

GraafReinaldalliantie, 2018. Notitie Reikwijdte en Detailniveau dijkversterking Gorinchem-Waardenburg.

Fugro, 2007. Zandwinning Crobsche Waard te Haaften.

Provincie Gelderland, 11 juli 2018. Advies naar aanleiding van Notitie reikwijdte en detailniveau voor het opstellen van een milieueffectrapportage voor dijkversterking Gorinchem - Waardenburg.

Waterschap Rivierenland, 2019. GoWa: Haalbaarheid hergebruik grond uit de Herwijnense Bovenwaard. Verkennend waterbodemonderzoek.

Waterschap Rivierenland, 2019. GoWa: Haalbaarheid hergebruik grond uit de Woelse Waard. Verkennend waterbodemonderzoek.

Waterschap Rivierenland, 2019. GoWa: Haalbaarheid hergebruik grond uit de Woelse Waard. Verkennend waterbodemonderzoek.

Historisch vooronderzoek bodem (RHDHV, 2015)

Waterschap Rivierenland, 2015. Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg Conditionerende onderzoeken. projectnummer WSRL 110567. Deelrapport: verhardingsonderzoek.