6.3.3 Inrichtingsplan Herwijnense Bovenwaard

De voorkeursvariant is geoptimaliseerd en uitgewerkt tot een inrichtingsplan. Het ontwerp van de voorkeursvariant is geoptimaliseerd ten aanzien van de positie en de dimensies van de geulen.

De maatregelenkaart voor de Herwijnense Bovenwaard is weergegeven in figuur 6.15. Op de kaart zijn met lijnen de locaties van dwarsdoorsnedes weergegeven. Deze doorsnedes zijn zichtbaar door te klikken in figuur 6.15. Figuur 6.16 geeft de inrichtingskaart weer. Onderstaand volgt een toelichting van de ingrepen.

Figuur 6.15 Herwijnense Bovenwaard: Maatregelenkaart.

Figuur 6.16 Herwijnense Bovenwaard: Inrichtingskaart

Geul

De oorspronkelijke geul in het westen wordt hersteld en verdiept. Deze geul verbindt de plassen met de rivier. Deze kleine geul is ondiep en heeft taluds die variëren van 1:5 tot 1:10. Met de aanleg van deze geul in het westen ontstaat een hoogdynamische meestromende geul (het hele jaar). Hiermee wordt het areaal KRW uitgebreid. Daarnaast draagt deze geul bij aan de benodigde natuurcompensatie.

Recreatie en ontsluiting

De wensen van bewoners en ensembles ten aanzien van de verdere inrichting van de uiterwaard worden in overleg met de stakeholders in de komende periode verder uitgewerkt. In deze verdere uitwerking zullen ook de aansluitingen op de dijk worden gedetailleerd en zal de toegankelijkheid van het gebied uitgewerkt worden. Met die uitwerking moet in ieder geval gezorgd worden dat alle terreinen achter de nieuwe geulen bereikbaar blijven (o.a. vee en maaimachines etc.).

Daarnaast is er een beheer en onderhoudsplan opgesteld voor de Herwijnense Bovenwaard.